Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Harmonogram produkcji

jakub.brandt

produkcja, harmonogram produkcji

Pro­wa­dząc przed­się­bior­stwo pro­duk­cyjne musimy pod­jąć decy­zję w jaki spo­sób reali­zu­jemy daną serię pro­duk­cyjną. Rozróż­niamy trzy rodzaje har­mo­no­gra­mów pro­duk­cyj­nych: har­mo­no­gra­mo­wa­nie w przód, w tył oraz kom­bi­no­wane.

1. Har­mo­no­gra­mo­wa­nie w przód polega na ter­mi­no­wa­niu każ­dego zada­nia w naj­wcze­śniej­szym moż­li­wym ter­mi­nie jego wyko­na­nia, a zatem każdą serię pro­duk­cyjną reali­zu­jemy jak naj­wcze­śniej jest to moż­liwe. Zaletą takiego zacho­wa­nia jest bez­pie­czeń­stwo, że w razie awa­rii maszyny wciąż mamy czas na wypro­du­ko­wa­nie tego towaru. Wadą takiego har­mo­no­gra­mo­wa­nia są koszty maga­zy­nowe, gdyż wypro­du­ko­wany wcze­śniej towar musimy przez jakiś czas skła­do­wać.

Przy­kład: Załóżmy, że klient chce otrzy­mać pro­dukt 20 grud­nia 2014 roku. My wszyst­kie pod­ze­społy otrzy­mu­jemy 10 grud­nia 2014 roku, a pro­duk­cja trwa 48 godzin, (pra­cu­jemy 8 godzin dzien­nie). Roz­po­czy­namy pro­duk­cję w naj­wcze­śniej­szym moż­li­wym ter­mi­nie, a więc 10 grud­nia, kiedy otrzy­ma­li­śmy wszyst­kie półpro­dukty. 10 grud­nia pro­duk­cja trwa 8 godzin, 11 grud­nia- 16 godzin, 12 grud­nia- 24 godziny, 13 grud­nia- 32 godziny, 14 grud­nia- 40 godzin, 15 grud­nia- 48 godzin, więc nasz pro­dukt jest gotowy. Przez kolejne 5 dni maga­zy­nu­jemy go, a 20 grud­nia wysy­łamy do odbiorcy.

2. Har­mo­no­gra­mo­wa­nie wstecz polega na budo­wie har­mo­no­gramu zaczy­na­jąc od wyma­ga­nej daty zakoń­cze­nia zle­ce­nia, a więc musimy poli­czyć jak długo zaj­mie nam pro­duk­cja danej par­tii zamó­wie­nia i licząc wstecz od momentu wyda­nia pro­duktów usta­lamy naj­póź­niej­szy moż­liwy ter­min do roz­po­czę­cia pro­duk­cji. Wadą takiego zacho­wa­nia jest fakt, iż nie mamy wpływu na róż­nego rodzaju awa­rie na pro­duk­cji. W momen­cie, gdy psuje się maszyna, zamó­wie­nie auto­ma­tycz­nie ma opóź­nie­nie. Z pew­no­ścią zaletą takiego har­mo­no­gra­mo­wa­nia jest brak kosz­tów maga­zy­no­wa­nia, gdyż wypro­du­ko­wany towar natych­miast jest prze­zna­czony do wysyłki.

Przy­kład: Klient chce otrzy­mać pro­dukt gotowy 28 grud­nia 2014 roku. Kie­row­nik pro­duk­cji obli­czył, że do wytwo­rze­nia towaru potrzeba 40 godzin pracy. Tak więc od 28 grud­nia odej­mu­jemy 40 godzin robo­czych. 28 grud­nia pra­cu­jemy 8 godzin, 27 grud­nia- 16 godzin, 26 grud­nia- 24 godziny, 25 grud­nia 32 godziny i 24 grud­nia 40 godzin. Wycho­dzi na to, że pro­duk­cję trzeba roz­po­cząć 24 grud­nia.

3. Har­mo­no­gra­mo­wa­nie kom­bi­no­wane jest odpo­wied­nim połą­cze­niem wyżej wymie­nio­nych kon­cep­cji, a więc pro­du­ku­jemy towar gdy mamy na to czas, nie­ko­niecz­nie musi być to wyko­nane w jed­nym ciągu.

Przy­kład: Do wypro­du­ko­wa­nia towaru potrzeba 8 godzin. Mamy na to 5 dni i pra­cu­jemy 8 godzin dzien­nie. W pierw­szy dzień pro­du­ku­jemy 1 godzinę, w drugi dzień– 3 godziny, w trzeci- 2 godziny, w czwarty- 1 godzinę i w piąty- 1 godzinę. Towar wypro­du­ko­wa­li­śmy na czas, ale zamiast wytwa­rzać go przez cały jeden dzień roz­ło­ży­li­śmy sobie pracę na 5 kolej­nych dni i dzięki temu mie­li­śmy czas na pro­duk­cję innych towa­rów.

© 2014, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci