Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

Wąskie gardło

jakub.brandt

produkcja, wąskie gardło

Nie­mal w każ­dym przed­się­bior­stwie (głów­nie pro­duk­cyj­nym) wystę­puje poję­cie wąskiego gar­dła, które unie­moż­li­wia w stu pro­cen­tach wyko­rzy­sta­nie poten­cjału pro­duk­cyj­nego firmy.

Wąskie gar­dło jest to sta­no­wi­sko o naj­niż­szym poten­cjale pro­duk­cyj­nym. Wyzna­cza ono poten­cjał całego sys­temu pro­duk­cyj­nego. Har­mo­no­gra­mo­wa­nie pracy sys­temu pro­duk­cyj­nego musi opie­rać się na wąskim gar­dle.

Przy­kład: Pierw­sza maszyna jest w sta­nie prze­two­rzyć 80 sztuk pro­duktu na godzinę, druga ma zdol­ność pro­duk­cyjną do 100 sztuk na godzinę, nato­miast trze­cia na godzinę może prze­two­rzyć 89 sztuk towaru. Wąskim gar­dłem jest tutaj maszyna pierw­sza, ponie­waż ma naj­mniej­szą zdol­ność pro­duk­cyjną spo­śród innych uży­wa­nych do tego samego pro­duktu.

Jeżeli har­mo­no­gram pro­duk­cji dosto­su­jemy pod wąskie gar­dło, wypro­du­ku­jemy nieco mnie towa­rów, lecz praca będzie bar­dzo płynna. W momen­cie gdy każde ze sta­no­wisk będziemy eks­plo­ato­wać w naj­więk­szym jak to moż­liwe stop­niu, wąskie gar­dło nie nadąży prze­twa­rzać naszego pro­duktu i doj­dzie do „zatoru” w miej­scu gdzie zdol­ność pro­duk­cyjna jest naj­mniej­sza.

© 2014, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci