Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Outsourcing w transporcie drogowym

jakub.brandt

outsourcsing

W dużym uprosz­cze­niu out­so­ur­cing polega na zle­ca­niu wyko­na­nia pew­nych zadań na rzecz naszej firmy innym przed­się­bior­stwom. Z out­so­ur­cingiem naj­czę­ściej mamy do czy­nie­nia jeśli cho­dzi o trans­port. Zakła­dom pro­duk­cyj­nym nie zawsze opłaca się inwe­sto­wa­nie we flotę samo­cho­dów, czy kie­row­ców dla­tego wyko­na­nie prze­wozu powie­rzają one zewnętrz­nym fir­mom spe­cja­li­zu­ją­cymi się w prze­wo­zie towa­rów.

Out­so­ur­cing nie­sie za sobą sze­reg zalet, lecz nie­unik­nione są także wady. Naji­stot­niej­szymi zale­tami są: brak kosz­tów ubez­pie­cze­nia samo­cho­dów, brak kosz­tów utrzy­ma­nia kie­row­ców, mniej­sza odpo­wie­dzial­ność za powie­rzony towar, brak kosz­tów zwią­za­nych z utrzy­ma­niem infra­struk­tury samo­cho­do­wej oraz eks­plo­ata­cją pojazdu (par­kingi, sta­cje ben­zy­nowe, naprawy, paliwo).

Wśród wad naj­istot­niej­szą wydaje się być ta, iż nie mamy peł­nej kon­troli nad prze­wo­żo­nym towa­rem oraz nie mamy bez­po­śred­niego kon­taktu z odbiorcą, a w dzi­siej­szych cza­sach pod­trzy­my­wa­nie więzi na linii przed­się­bior­stwo – klient jest nie­zwy­kle ważne.

© 2014, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci