Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

Dobór jednostki do próby

jakub.brandt

statystyka, dobór jednostki

Dobór jednostek do próby ma miejsce w przypadku wyboru metody badania częściowego. Wybór polega na określeniu, które jednostki statystyczne będą poddane obserwacji.

1. Dobór losowy jednostek do badania ma miejsce wówczas, gdy przypadek decyduje o tym, która jednostka znajdzie się w próbie statystycznej, czyli która jednostka będzie podlegała obserwacji.

Losowanie może być przeprowadzone przy zastosowaniu różnych technik:

a) Losowanie bezpośrednie- każda jednostka badanej zbiorowości  zostaje oznaczona w określony sposób (np. otrzymuje numer). Następnie użyte oznaczenia zapisywane są na losach., Dobór polega na wylosowaniu, która jednostka poddana będzie badaniu.

b) Losowanie warstwowe- jest stosowane, gdy zbiorowość jest bardzo niejednorodna. Należy wtedy podzielić zbiorowość na mniejsze grupy. Stosuje się wówczas wstępny podział populacji na bardziej jednorodne grupy, a następnie losowanie próbek z każdej z tych grup. Grupy te powinny być rozłączne, a więc żadna jednostka nie może znaleźć się w dwóch różnych grupach.

b) Losowanie za pomocą tablic liczb przypadkowych- po ponumerowaniu wszystkich jednostek zbiorowości statystycznej odczytywane są kolejne liczby z tablicy liczb przypadkowych. Wylosowane jednostki poddane zostaną badaniu.

c) Losowanie wielostopniowe- występuje wówczas, gdy zbiorowość można podzielić kolejno na mniejsze grupy. Na każdym stopniu losowania wybiera się określoną liczbę jednostek i dzieli się na mniejsze stopnie stosując dobór celowy, np. jeśli chcemy wybrać dwóch uczniów z Poznania, którzy będą reprezentować Wielkopolskę na spotkaniu z prezydentem, Sporządzamy listę szkół w Poznaniu i losujemy jedną z nich. Następnie w wylosowanej szkole losujemy jedną z badanych klas. W danej klasie losujemy dwóch uczniów, którzy spotkają się z prezydentem.

2. Dobór celowy- polega na tym, że osoba przeprowadzająca badanie na podstawie własnej decyzji wybiera do próby te jednostki, które według niej powinny zostać poddane obserwacji statystycznej. Formami doboru celowego próby statystycznej jest dobór proporcjonalny i dobór przez eliminację.

a) Dobór proporcjonalny- polega na doborze jednostek do próby w każdej z wyodrębnionych dróg zbiorowości statystycznej. Powinna być tutaj zapewniona zgodność proporcji próby z proporcjami zbiorowości statystycznej.

b) Dobór przez eliminację- dobiera się do próby jednostki statystyczne, które można poddać obserwacji. Jest to tzw. próba łatwiej dostępna.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci