Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

Metody badań statystycznych

jakub.brandt

statystykiBadania statystyczne można podzielić ze względu na liczbę jednostek objętych badaniem i częstotliwości ich przeprowadzania.

Podział metod badań ze względu na liczbę jednostek objętych badaniem:

a) Badanie pełne- polegają na tym, że informacje o badanych cechach statystycznych są gromadzone od wszystkich jednostek statystycznych wchodzących w skład zbiorowości statystycznej. Wszystkie osoby muszą wziąć udział w badaniu, np. jeśli badamy procentową zdawalność matur w województwie Wielkopolskim, to w badaniu muszą wziąć wszystkie szkoły mieszczące się w Wielkopolsce.

W skład badania pełnego wchodzą:

- Spis statystyczny- badanie polegające na zbieraniu informacji przez specjalnie przeszkolone osoby, tzw. rachmistrzów spisowych. Są one utrwalane na formularzach spisowych przygotowane przez instytucje przygotowujące spis.

- Rejestracja statystyczna- polega na wpisywaniu zdarzeń i faktów do odpowiednich rejestrów. W rejestracji tej w przeciwieństwie do spisu bezpośredniego nie ma obserwacji statystycznej. Informacje będące przedmiotem rejestracji są zgłaszane w punktach rejestracyjnych.

- Sprawozdawczość statystyczna- polega na przekazywaniu przez jednostki sprawozdawcze określonych informacji liczbowych i opisowych w postaci standardowych sprawozdań.

b) Badania częściowe- informacje o wartości cech statystycznych są zbierane tylko od wybranych ze zbiorowości jednostek statystycznych. Jednostki te tworzą zbiorowość próbną (próbę). Wyniki otrzymane od tych jednostek są uogólniane na całą zbiorowość statystyczną.

W skład badań częściowych wchodzą:

a) Badania reprezentacyjne- polegają na tym, że ze zbiorowości statystycznej wybiera się próbę statystyczną. Dobór jednostek do próby powinien przebiegać w taki sposób, aby próba stanowiła miniaturowy obraz całej zbiorowości, czyli jednostki powinny reprezentować badaną zbiorowość.

b) Badania monograficzne- polegają na tym, że obserwacji statystycznej poddana jest niewielka ilość jednostek statystycznych.

c) Badania ankietowe- polegają na tym, że instytucja organizująca badanie zwraca się do określonej grupy osób z zaproszeniem do dobrowolnego wypowiedzenia się w określonej sprawie.

Innym przykładem badań statystycznych jest szacunek statystyczny. Polega on na przybliżonej wielkości zjawisk, gdy między nimi występuje jakiś związek. Znając wielkość zjawiska w jednej zbiorowości statystycznej ustala się wielkość tego samego zjawiska dla innej zbiorowości.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci