Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Systemy logistyczne

jakub.brandt

systemy lgistyczneAby przedsiębiorstwa funkcjonowały sprawnie i bardziej efektywnie, firmy korzystają z tak zwanych systemów informacyjnych. Wśród najpopularniejszych z nich rozróżniamy:

ERP- planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Jest to system obejmujący proces zamawiania, wytwarzania i dystrybucji, który integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa i obejmuje:

  • Obsługę klienta
  • Wytwarzanie
  • Finanse
  • Integrację w ramach łańcucha logistycznego

Sta­nowi fun­da­ment funk­cjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa, inte­gruje naj­waż­niej­sze pro­cesy w nim zacho­dzące, śle­dzi dane finan­sowe oraz infor­ma­cje doty­czące zaso­bów ludz­kich i pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych.

LRP- jego zada­niem jest obni­że­nie poziomu zaso­bów w łań­cu­chu poprzez moż­li­wość doko­ny­wa­nia na bie­żąco pro­gnoz popytu. Pomaga odpo­wie­dzieć na pyta­nie „jak dostar­czyć ocze­ki­wane przez klien­tów pro­dukty w okre­ślo­nym cza­sie i przy jak naj­niż­szych kosz­tach. „

MRP- pla­no­wa­nie potrzeb mate­ria­ło­wych na pod­sta­wie har­mo­no­gramu pro­duk­cji. Bie­żące pro­gnozy popytu są sumo­wane, co pozwala okre­ślić zapasy pozo­sta­jące do dys­po­zy­cji oraz zapo­trze­bo­wa­nie na mate­riały. Jego celem jest mini­ma­li­zo­wa­nie zapa­sów zaopa­trze­nio­wych.

MRP II- pro­jek­tuje nie­zbędny poziom zatrud­nie­nia, zdol­no­ści pro­duk­cyj­nej oraz prze­pływy finan­sowe potrzebne do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w opar­ciu o pro­gnozy sprze­daży i przy­jęte zamó­wie­nia. Celem MRP II stało się umoż­li­wie­nie przed­się­bior­stwu spraw­nego i szyb­kiego reago­wa­nia na potrzeby klien­tów przy obni­że­niu poziomu zapasu.

DRP- umoż­li­wia przed­się­bior­stwom szybką reak­cję na zmiany popytu. Zsumo­wane wiel­ko­ści popytu z poszcze­gól­nych cen­trów dys­try­bu­cji two­rzą har­mo­no­gram popytu na zapas w danym okre­sie. Jego celem jest zre­du­ko­wa­nie poziomu zapa­sów wyro­bów goto­wych i uspraw­nie­nie dzia­ła­nia cen­trów dys­try­bu­cji.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci