Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Przewozy ponadgabarytowe

jakub.brandt

przewóz ponadgabarytowy

Przewozy ponadgabarytowe (ponadnormatywne) występują wówczas, gdy przewożone ładunki przekraczają swoją masą oraz wymiarem dozwolone prawnie normy poruszania się po drogach.

a) Ładunki dłużycowe- ich długość przekracza 1/3 lub więcej, niż 2 metry długości powierzchni ładunkowej pojazdu. Ładunki muszą być wówczas przewożone specjalnymi pojazdami, np. przyczepami dłużycowymi.

b) Ładunki specjalne- ich wymiary przekraczają podane wymiary pojazdu. Podczas transportowania takich ładunków konieczne jest ustalenie szczególnych warunków ruchu drogowego ze względu na niebezpieczeństwo dla innych użytkowników dróg. Transport musi odbywać się na określonej trasie.

c) Ładunki szczególnie ciężkie- ich masa przekracza ładowność pojazdu. Do ich przewozu muszą być użyte specjalne pojazdy, np. niskopodłogowe.

Wymogi w transporcie ponadgabarytowym:

 • Stosowanie specjalistycznych środków transportu, np. ciągników ciężarowych
 • Doświadczenie kierowców
 • Wiedza prawna na temat organizacji przewozów w danym kraju
 • Wiedza techniczna
 • Znajomość terenu, po którym będzie odbywał się transport
 • Korzystanie z transportu kombinowanego

Co trzeba wykonać, aby przeprowadzić transport ładunków ponadgabarytowych?:

 • Uzyskać zezwolenie
 • Zaplanować trasę wraz z GDDKiA
 • Poprawnie oznakować pojazd
 • Opracować szczegółowej technologii procesu transportowego
 • Uwzględnić szerokość dróg, wysokość wiaduktów, wytrzymałość mostów oraz promienie zakrętów

Prze­wóz ponad­ga­ba­ry­towy w trans­por­cie kole­jo­wym- wystę­puje w momen­cie prze­kro­cze­nia mak­sy­mal­nych wymia­rów skrajni ładun­ko­wej wagonu i/lub dopusz­czal­nego naci­sku na oś wagonu oraz metr bie­żący szyny przez ładu­nek prze­zna­czony do trans­portu. Wyko­na­nie takiego trans­portu wymaga wcze­śniej­szego zawia­do­mie­nia w sta­cji nada­nia- na 30 dni przed prze­wo­zem dla trans­portu kra­jo­wego oraz na 60 dni przed prze­wo­zem dla trans­portu mię­dzy­na­ro­do­wego.

Przewóz ponadgabarytowy w transporcie kolejowym- Ładunki umieszcza się w kontenerach morskich lub w statkach typu ro-ro.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci