Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Makroekonomia

jakub.brandt

ekonomiaMakroekonomia to odłam ekonomii posługujący się wielkościami zbiorczymi (całej gospodarki).

1. Obszary makroekonomii:

  • Bezrobocie
  • Inflacja
  • Cykl koniunkturalny
  • Polityka fiskalna
  • Budżet państwa
  • Deficyt budżetowy
  • Dług publiczny

2. Siła robocza- wszystkie osoby pracujące w danej gospodarce oraz niepracujące, które chcą i mogą pracować (bezrobotni). Nazwa "siła robocza" pokrywa się z pojęciem "aktywni zawodowo".

3. Rodzaje bezrobocia:

a) Strukturalne- niedopasowanie struktury podaży i popytu na pracę. Wiedza, umiejętności lub narzędzia nie odpowiadają potrzebom rynku.

b) Koniunkturalne (cykliczne)- działalność gospodarcza kurczy się, a popyt na usługi spada.

c) Frykcyjne (przejściowe)- osoby, które chwilowo pozostają bez racy.

d) Ukryte (utajnione)- mniej pracowników nie oznacza mniejszej produkcji.

e) Fikcyjne- Niezatrudnione osoby zamiast szukać pracy, biorą zasiłek.

4. Inflacja- Proces wzrostu cen, powodujący niekontrolowane i nieakceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego.

5. Rodzaje inflacji w zależności od poziomu jej stopy procentowej:

a) Pełzająca- rośnie do kilku procent w skali rocznej.

b) Krocząca- rośnie do kilkunastu procent w skali roku. Zachowania podmiotów gospodarczych wzmacniają proces inflacja następnie wymyka się ona spod kontroli.

c) Galopująca- powyżej 20%. Powoduje narastanie zakłóceń w procesach gospodarczych, osłabienie systemów motywacyjnych, a w rezultacie hamowanie wzrostu gospodarczego.

d) Hiperinflacja- natężenie procesów inflacyjnych uniemożliwia racjonalne gospodarowanie z powodu niemożności prowadzenia ruchu ekonomicznego.

6. Cykl koniunkturalny- jest zjawiskiem występowania w gospodarce okresowych wahań mierników ekonomicznych.

7. Każdy cykl można podzielić na 4 cztery fazy:

a) Dno- jest punktem, w którym produkcja globalna jest najniższa w stosunku do swojego poziomu potencjalnego.

b) Ożywienie- produkcja globalna wzrasta.

c) Szczyt- produkcja globalna jest najwyższa w stosunku do swego poziomu potencjalnego.

d) Recesja- produkcja globalna spada.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci