Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Informatyka w przedsiębiorstwach

jakub.brandt

informatyka1

Nie­mal każde nowo­cze­sne przed­się­bior­stwo opiera się na sys­te­mach infor­ma­tycz­nych. W znacz­nej mie­rze służą one szyb­kiemu prze­pły­wowi infor­ma­cji i doku­men­tów zarówno wewnątrz przed­się­bior­stwa, jak i poza nim.

Więk­szość doświad­czo­nych pra­cow­ni­ków w branży logi­stycz­nej nie wyobraża sobie spraw­nie dzia­ła­ją­cej firmy bez skon­fi­gu­ro­wa­nego pod ocze­ki­wa­nia danego działu sys­temu infor­ma­tycz­nego. Będąc na ogrom­nym maga­zy­nie, masa przed­się­biorstw decy­duje się na zain­sta­lo­wa­nie na nim sys­temu RFID, który ska­nuje daną jed­nostkę ładun­kową i auto­ma­tycz­nie wpro­wa­dza do sys­temu nazwę towaru, który wjeż­dża lub wyjeż­dża z maga­zynu. Dzięki zasto­so­wa­niu sys­temu RFID możemy za pomocą kodu zna­leźć towar na maga­zy­nie i spraw­dzić jego spe­cy­fi­ka­cję (waga, ilość, czy cechy szcze­gólne).

Bar­dzo dobrym przy­kła­dem dla tematu o sys­te­mach infor­ma­tycz­nych są przed­się­bior­stwa trans­por­towe. Żaden dys­po­zy­tor nie wyda towaru do prze­wozu, jeśli nie będzie się zga­dzała lista zała­dun­kowa z rze­czy­wi­stą zawar­to­ścią skrzyni ładun­ko­wej. Bar­dzo czę­sto spo­ty­kane jest, że prze­woź­nik pobie­ra­jący naczepę z towa­rem, musi zostać wpro­wa­dzony do sys­temu, a infor­ma­cje na temat trasy prze­wozu, numeru naczepy i prze­woź­nika są zapi­sy­wane w sys­te­mie nawet przez kilka lat, po to, aby w przy­padku jakichś nie­ja­sno­ści, czy oskar­żeń ze strony klienta doty­czą­cych uszko­dze­nia ładunku, kie­rowca mógł zostać bez pro­blemu zna­le­ziony. Będąc w przed­się­biorstwie trans­por­to­wym, możemy napo­tkać na sys­tem moni­to­ru­jący każdy z cią­gni­ków sio­dło­wych na tere­nie całej Pol­ski lub nawet Europy. W fir­mie prze­wo­zo­wej można napo­tkać także sys­temy moni­to­ru­jące histo­rię każ­dej z posia­da­nych naczep- ich liczbę prze­wo­zów, wła­ści­cieli w danym dniu, czy histo­rię napraw.

Zda­rza się, że stali kon­tra­henci firmy nie muszą wysy­łać e-maila z zamó­wie­niem, a po pro­stu logują się do sys­temu przed­się­bior­stwa za pomocą otrzy­ma­nego numeru oraz hasła i zamó­wie­nie spływa bez­po­śred­nio do firmy. Tego typu roz­wią­za­nie zde­cy­do­wa­nie przy­spie­sza pro­cesy całego przed­się­bior­stwa, ponie­waż to, co powinna robić księ­gowa (ode­brać e-maila z zamó­wie­niem i wpro­wa­dzić zamó­wie­nie do sys­temu), robi klient.

Systemy infor­ma­tyczne nie­sa­mo­wi­cie poma­gają w orga­ni­za­cji pracy firmy i nic dziw­nego, że przed­się­bior­stwa decy­dują się na stwo­rze­nie autor­skiego pro­gramu infor­ma­tycz­nego za nie­małe pie­nią­dze, a nad ich pra­wi­dłową pracą w znacz­nej czę­ści czu­wają wykwa­li­fi­ko­wani logi­stycy.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci