Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

Akty prawne transportu morskiego

jakub.brandt

akty_prawne_statków

Aby prze­wóz towa­rów oraz osób w trans­por­cie mor­skim mógł zostać prze­pro­wa­dzony zgod­nie z pra­wem, wyko­rzy­stuje się dwa pod­sta­wowe akty prawne.

1. Kodeks mor­ski z dnia 18 wrze­śnia 2001 roku- Regu­luje sto­sunki prawne zwią­zane z żeglugą mor­ską. Sto­suje się go do stat­ków mor­skich prze­wo­żą­cych ładunki oraz pasa­że­rów, do rybo­łów­stwa mor­skiego i eks­plo­ata­cji innych bogactw mor­skich, a także w ratow­nic­twie mor­skim.

2. Kon­wen­cja hel­siń­ska- Pod­pi­sana w 1794 roku i 1792 roku przez wszyst­kie pań­stwa z dostę­pem do morza Bał­tyc­kiego i Komi­sję Euro­pej­ską. W Pol­sce obo­wią­zuje od 2000 roku. Doty­czy ochrony śro­do­wi­ska morza Bał­tyc­kiego (moni­to­ro­wa­nie zanie­czysz­czeń i ich usu­wa­nie).

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • Gość: [Piotr] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

    Nigdzie nie mogę znaleźć zadań odnoszących się do zastosowania formuł handlowych INCOTERMS 2010, może Pan zechce???

  • isko

    Nie przesadzaj , że jeszcze ktoś będzie za Ciebie szukać materiałów. Bardzo dobry wpis przyda mi się na studiach.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci