Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Dlaczego telemarketerzy dzwonią głównie w wakacje?

jakub.brandt

telemarketer

Nade­szły waka­cje, dla nie­któ­rych to czas wyjaz­dów, dla nie­któ­rych okres wzmo­żo­nej pracy przy… tele­fo­nach. Zasta­na­wia­li­ście się dla­czego tele­mar­ke­te­rzy wyka­zują swoją aktyw­ność w znacz­nej mie­rze dopiero w cza­sie waka­cji? Oka­zuje się, że wszystko jest sta­ran­nie zapla­no­wane, aby zwięk­szyć szanse na sprze­daż towaru lub usługi.

W ciągu ostat­niego tygo­dnia nie ode­bra­łem tylu tele­fo­nów od tele­mar­ke­te­rów, niż przez cały zeszły rok. Dla­czego tele­fo­niczni sprze­dawcy uak­tyw­niają się dopiero w waka­cje?

Przede wszyst­kim w cza­sie waka­cji osoby pra­cu­jące biorą urlop, a co za tym idzie, jest więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo, że odbiorą tele­fon od tele­mar­ke­tera. Wie­lo­krot­nie się zda­rza, że rekla­mują oni jakieś spo­tka­nie, wystawę, czy coś w tym rodzaju, a wia­domo, że w cza­sie waka­cji mamy wię­cej czasu i być może sku­simy się na ich zapro­sze­nie.

Firmy znacz­nie mniej uczciwe objęły inną tak­tykę. W okre­sie wol­nym od szkoły bar­dzo czę­sto same w domu zostają dzieci szkół pod­sta­wo­wych, które nie są świa­dome zagro­żeń na nich czy­ha­ją­cych. Jesz­cze kilka lat temu, tele­mar­ke­ter w ciągu pierw­szych kilku zdań zada­wał pyta­nie, na które roz­mówca miał dwie moż­li­wo­ści odpo­wie­dzi- „tak” lub „nie”. Swego czasu była z tego powodu gło­śna sprawa, ponie­waż pewna osoba odpo­wia­da­jąc na pyta­nie „tak”, musiała zapła­cić fir­mie kilka tysięcy zło­tych, gdyż w jej mnie­ma­niu, klient zgo­dził się na ich warunki.

Na szczę­ście rząd zro­bił to, co do niego nale­żało i od jakie­goś czasu jedyną drogą zawar­cia umowy mię­dzy klien­tem, a przed­się­bior­com jest e-mail lub prze­syłka listowa, co znacz­nie ogra­ni­cza pole manewru nie­uczci­wym fir­mom.

Przy zaku­pie cze­go­kol­wiek, co ofe­ruje tele­foniczny sprze­dawca naj­le­piej jest się spo­tkać „oko w oko”. Pamię­taj­cie jed­nak, że tele­mar­ke­tera obo­wią­zują godziny pracy, a to ozna­cza, że gdy klient ma wolne, sprze­dawca naj­praw­do­po­dob­niej rów­nież jest już po pracy.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci