Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Handel danymi osobowymi

jakub.brandt

handel, dane osobowe

Dzi­siej­szy arty­kuł poświę­cony będzie han­dlowi. Nie cho­dzi tutaj jed­nak o han­del w tak popu­lar­nym rozu­mie­niu, jak kupno i sprze­daż pro­duktu lub usługi, a coraz czę­ściej spo­ty­kany han­del naszymi danymi.

Czy Was też choć raz zapy­tali w mar­ke­cie o kod pocz­towy? Jeśli tak, to uwa­żaj­cie! Poda­jąc taką infor­ma­cję, a jed­no­cze­śnie pła­cąc kartą, po uży­ciu któ­rej sklep otrzy­muje infor­ma­cję o naszym imie­niu i nazwi­sku, dajemy „jak na tacy” infor­ma­cję o naszym adre­sie zamiesz­ka­nia. Choć każdy wła­ści­ciel pla­cówki, która zabiega o nasz kod pocz­towy zapew­nia, że ta infor­ma­cja jest mu potrzebna wyłącz­nie do wyboru miej­sca, gdzie powsta­nie kolejny punkt sprze­daży, nie jest tajem­nicą, iż w bar­dzo pro­sty spo­sób może on pozy­skać nasz dokładny adres, czy numer tele­fonu, a przez to uzy­skać znacz­nie łatwiej­szy kon­takt z klien­tem dzwo­niąc do niego, czy wysy­ła­jąc aktu­alne oferty sklepu. To wła­śnie na tej pod­sta­wie przed­się­biorca wie, w któ­rym mie­ście naj­ko­rzyst­niej będzie roz­da­wać ulotki danej firmy.

Ist­nieje jed­nak inna forma pozy­ski­wa­nia naszych danych oso­bo­wych. Jest to regu­larny han­del, ponie­waż przed­się­biorca wyku­puje nasze dane oso­bowe od innej firmy. Załóżmy, że kupu­jemy samo­chód i przy pod­pi­sy­wa­niu umowy sprze­dawca prosi nas o numer kon­taktowy. Tak wła­ści­wie, to nie wiemy po co, ale go poda­jemy. Oka­zuje się, że numer ten jest najczę­ściej… sprze­da­wany! To, kto kupi nasz numer tele­fonu zależy od tego, jaki punkt go sprze­daje. Dając kon­takt do nas salo­nowi samo­cho­do­wemu, numer tele­fonu może od niego wyku­pić cho­ciażby biuro ubez­pie­cze­niowe, czy sta­cja dia­gno­styczna prze­pro­wa­dza­jąca bada­nia tech­niczne po to, by skon­taktować się z nami, gdyż w danym cza­sie możemy być zain­te­re­so­wani ich usłu­gami. I w ten spo­sób poda­jąc tele­fon jed­nej oso­bie, dostęp do niego może mieć nawet kilka przed­się­biorstw.

Jeste­ście cie­kawi za jaką kwotę te numery są sobie prze­ka­zy­wane? W zależ­no­ści od wiel­ko­ści przed­się­biorstw i ilo­ści kupo­wa­nych nume­rów, kwoty mogą się wahać od kilku zło­tych do nawet kil­ku­set zło­tych.

Uwa­żaj­cie komu poda­je­cie swoje dane oso­bowe, a jeśli już to robi­cie (na przy­kład na umo­wie), zwróć­cie uwagę, czy zapi­sana jest w niej klau­zula gwa­ran­tu­jąca ochronę Waszych danych oso­bo­wych.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci