Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Zestaw edukacyjny elektronika

jakub.brandt

 Pomoce dydaktyczne, El-GoZdjęcie: PomoceDydaktyczne.eu

Wpa­dło mi do rąk genialne urzą­dze­nie, które pomaga zro­zu­mieć zasadę dzia­ła­nia róż­nego rodzaju urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych. Przed­sta­wię Wam dziś świetny zestaw edu­ka­cyjny El-Go edu2.

Nowa­tor­ski zestaw zawiera takie ele­ment, jak seg­ment główny, do któ­rego podłą­czamy 6 bate­rii lub kabel łączący urzą­dze­nie z naszym kom­pu­te­rem. Pro­du­cent dołą­cza płytę z opro­gra­mo­wa­niem, po zain­sta­lo­wa­niu któ­rego możemy dowol­nie kon­tro­lo­wać nasz zbu­do­wany obwód. Dodat­kowo w opa­ko­wa­niu znaj­dziemy mię­dzy innymi wyświe­tlacz LCD, który po wpi­sa­niu odpo­wied­niej frazy wyświe­tli dowolny napis, a także wskaże tem­pe­ra­turę, czy wil­got­ność powie­trza. Poza tym w skład zestawu wcho­dzą gło­śniki, cztery diody LED, ter­mo­metr, sil­nik kro­kowy, czy sze­reg ele­mentów magne­tycz­nych uła­twia­ją­cych ich łącze­nie i swo­bodne ukła­da­nie obwodu.

Odpo­wied­nie połącze­nie ze sobą ele­mentów sprawi, że poszcze­gólne przy­rządy zaczną speł­niać swoją rolę, na przy­kład gdy czuj­nik ruchu wychwyci, że coś się prze­miesz­cza, może uru­cho­mić diodę LED lub dać nam znać poprzez dźwięk z gło­śni­ków.

Wyko­rzy­sta­nie magne­tycz­nych kulek powo­duje, iż całość kon­struk­cji jest bar­dzo sta­bilna i nie dopusz­cza do przy­pad­ko­wego roz­łą­cze­nia się czę­ści.

Zabawa z budo­wa­niem mniej lub bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych obwo­dów nie ma końca! Zestaw dedy­ko­wany jest dla osób mło­dych, chcą­cych poznać zasadę dzia­ła­nia elek­tro­niki, jed­nak wiem, że kilka godzin spę­dzi nad tym nie­je­den doro­sły.

Pro­du­cent wypo­saża nas w instruk­cję obsługi, w któ­rej znaj­dują się szkice przy­kładowych połą­czeń, a gdy doj­dziemy do wprawy, możemy samo­dziel­nie wymy­ślać dowolne kon­fi­gu­ra­cje połą­czeń poszcze­gól­nych ele­mentów, pamię­ta­jąc o pod­sta­wo­wych zasa­dach elek­tro­niki.

Żaden nauczy­ciel nie prze­każe Wam tyle wie­dzy, ile wła­śnie El-Go edu2! Pokaż­cie to urzą­dze­nie swoim nauczy­cielom fizyki, niech nauka sta­nie się zabawą!

Sklep, w któ­rym można nabyć zestaw elek­tro­nika znaj­duje się TUTAJ.

Arty­kuł zawiera loko­wa­nie pro­duktu.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci