Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Błędy logistyczne w Lechu Poznań

jakub.brandt

Lech Poznań, Fiorentina, samolot, błędy logistyczne

Nie ulega wąt­pli­wo­ści, że w klu­bach spor­to­wych logi­stycy peł­nią klu­czową rolę w przy­go­to­wa­niu podróży na mecz wyjaz­dowy. Nie­stety, jak się oka­zało, logi­stycy Lecha Poznań dziś zawie­dli.

Zespół Kole­jo­rza w czwar­tek o godzi­nie 19.00 zmie­rzy się z Fio­ren­tiną w meczu fazy gru­po­wej Ligi Europy. Dru­żyna Lecha miała wyle­cieć do Flo­ren­cji dziś o godzi­nie 10.30, jed­nak przez pro­blemy z wyczar­te­ro­wa­nym samo­lo­tem wylot opóź­nił się o pół­to­rej godziny. W tym cza­sie w Lju­bl­ja­nie trwały próby napra­wie­nia maszyny. Gdy się oka­zało, że usterka jest poważ­niej­sza, niż sądzono, lot został prze­ło­żony na godzinę 14:00.

Po tym, jak stało się jasne, że tre­ner poznań­skiego Lecha nie zdoła prze­pro­wa­dzić jed­nostki tre­nin­go­wej na obiek­cie Fio­ren­tiny, zarzą­dził odby­cie sesji na boisku bocz­nym przy ulicy Buł­gar­skiej w Pozna­niu. Tym­cza­sem dział logi­styki na­dal nie zdo­łał wyna­jąć trans­portu zastęp­czego. Jedyne, co zdo­łał zro­bić, to odwo­łać kon­fe­ren­cję pra­sową tre­nera Jana Urbana, na którą szko­le­nio­wiec nie miał szans zdą­żyć.

Czas mijał, zmę­cze­nie pił­ka­rzy rosło, a samo­lotu na­dal nie było. Wresz­cie póź­nym wie­czo­rem do klubu wpły­nęła infor­ma­cja, że samo­lot będzie gotowy do wylotu ok. godziny 22.00. Sztab szko­le­niowy, zawod­nicy oraz klu­bowi dzien­ni­ka­rze i repor­te­rzy mogli udać się więc na lot­ni­sko Poznań-Ławica, skąd 2 godziny przed pół­nocą wresz­cie wystar­to­wali w kie­runku Włoch.

Logi­stycy z Pozna­nia popeł­nili dziś jeden zasad­ni­czy błąd. Przede wszyst­kim zbyt długo cze­kali na infor­ma­cje ze sto­licy Sło­we­nii. Gdyby zare­ago­wali szyb­ciej, zapewne uda­łoby się zna­leźć trans­port alter­na­tywny, a tym samym sesja tre­nin­gowa oraz kon­fe­ren­cja pra­sowa nie musia­łyby zostać odwo­łane. Oczy­wi­ście wypadki losowe będą się zda­rzać, ale zawsze trzeba mieć w zana­drzu „plan B” (od tego w końcu są logi­stycy).

To niby pro­za­iczne czyn­no­ści- zare­zer­wo­wa­nie lotu, a mogą zostać tak błęd­nie wyko­nane. Można mieć obawy, czy takie przy­gody nie odbiją się nega­tyw­nie na przy­go­to­wa­niu zespołu, gdyż nie­prze­spane pół nocy przed tak pre­sti­żo­wym spo­tka­niem może namie­szać w dys­po­zy­cji nie­któ­rych zawod­ni­ków.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci