Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Dlaczego warto uczyć się logistyki?

jakub.brandt

logistyka, port, nauka

Jeśli kie­dy­kol­wiek zasta­na­wia­łeś się, czy logi­styka jest zawo­dem dla Cie­bie, zawo­dem, w któ­rym będziesz się reali­zo­wał i znaj­do­wał moty­wa­cję do codzien­nej (czę­sto nie­ła­twej) pracy, koniecz­nie prze­czy­taj ten arty­kuł! Mam nadzieję, że jesz­cze bar­dziej zain­te­re­suje Cię jeden z naj­cie­kaw­szych kie­run­ków na pol­skim rynku edu­ka­cyj­nym.

1. Logi­styka jest uni­wer­salna- Logi­styka jest jed­nym z nie­licz­nych zawo­dów, gdzie możemy bez końca prze­bie­rać w miej­scach, w któ­rych pra­cują przed­sta­wi­ciele tego zawodu. Logi­sty­ków spo­tkamy w fir­mach kurier­skich, na lot­ni­sku, w por­cie mor­skim, w woj­sku, w fir­mach trans­por­to­wych, w przed­się­bior­stwach pro­duk­cyj­nych, na maga­zy­nach, czy w dużych klu­bach spor­to­wych. Myślę, że w żad­nym innym zawo­dzie nie znaj­dzie­cie takiej wszech­stron­no­ści.

2. Z logi­styki korzy­stasz na co dzień– Nie­za­leż­nie, czy idziesz do pracy, do szkoły, czy na zakupy, masz do czy­nie­nia z logi­styką. Komu­ni­ka­cja miej­ska opiera się na pracy wykwa­li­fi­ko­wa­nego per­so­nelu logi­stycz­nego. W skle­pie towary same nie zna­la­zły się na pół­kach, ktoś musiał je wypro­du­ko­wać, dys­try­bu­ować i dostar­czyć do mar­ketu. Nie­za­leż­nie gdzie spoj­rzymy, każdy pro­dukt pod­le­gał pro­ce­som logi­stycz­nym.

3. Wykształ­ceni logi­stycy (z pasją) dobrze zara­biają– Każda praca wiąże się z zarob­kami, to nor­malne. Dla­tego dobrze jest wie­dzieć, ile sta­ty­stycz­nie mógł­bym w swoim zawo­dzie zara­biać. Jak poka­zują dane z zeszłego roku, prze­ciętni logi­stycy, nie­za­leż­nie, czy maga­zy­nie­rzy, czy spe­dy­to­rzy, zara­biają śred­nio od 2000 zł do 5000 zł. Ta roz­bież­ność bie­rze się przede wszyst­kim, w jakim regio­nie Pol­ski chciał­byś pod­jąć pracę oraz jakie są Twoje umie­jęt­no­ści. Cie­ka­wie robi się na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych, gdzie mie­sięczne pen­sje brutto wahają się od 6000 zł nawet do 15000 zł.

4. Logi­styka daje moż­li­wo­ści- Poza tym, że pro­wa­dzę bloga, któ­rego wła­śnie czy­ta­cie, to wyko­nuję kilka innych zajęć zwią­za­nych z logi­styką, mię­dzy innymi two­rzę pre­zen­ta­cje szko­le­niowe dla firm oraz szkół, a także za jakiś czas pla­nuję otwo­rzyć wła­sną firmę, w któ­rej zatrud­niać będę wykwa­li­fi­ko­wa­nych logi­sty­ków. Sza­cuję, że za kilka mie­sięcy logi­styka będzie zawo­dem, z tytułu któ­rego otrzy­my­wać będę aż 4 pen­sje. Czy to mało, jak na jeden kie­ru­nek, któ­rego w tech­ni­kum uczymy się przez 4 lata?

Jak widzi­cie zawód logi­styka jest zawo­dem bar­dzo wszech­stron­nym, dzięki któ­remu możemy zna­leźć zatrud­nie­nie na 3–4 fron­tach. Ucz­cie się pil­nie, zdo­by­waj­cie kolejne kwa­li­fi­ka­cje, bo z wła­snego doświad­cze­nia wiem, że praca na zaję­ciach daje prze­ło­że­nie na jakość wyko­ny­wa­nych przez Was usług w życiu zawo­do­wym.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci