Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Gdzie pracują logistycy?

jakub.brandt

logistycy, praca

Zamie­rza­jąc roz­po­cząć naukę w tech­ni­kum logi­stycz­nym lub stu­dia na kie­runku logi­styki warto poznać miej­sca, w któ­rych naj­czę­ściej logi­stycy znajdą swoje zatrud­nie­nie.

W naj­więk­szym uprosz­cze­niu, logi­styk ma coś do powie­dze­nia wszę­dzie tam, gdzie doko­nuje się prze­pływu towa­rów, osób, pie­nię­dzy lub infor­ma­cji. Wykwa­li­fi­ko­wany logi­styk potrafi odpo­wied­nio zarzą­dzać pracą ludzką w taki spo­sób, aby firma dzia­łała bez opóź­nień i reali­zo­wała swoje cele jak naj­mniej­szym nakła­dem finan­so­wym.

Naj­czę­ściej logi­styków można spo­tkać w przed­się­bior­stwach maga­zy­no­wych lub pro­duk­cyj­nych, gdzie ich głów­nymi zada­niami jest obsługa sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, kon­tro­lo­wa­nie sta­nów zapa­sów i orga­ni­za­cja dostaw pod­ze­spo­łów, czy też zarzą­dza­nie pracą ludzi.

Innymi przy­kła­dami miejsc, gdzie logi­styk znaj­dzie zatrud­nie­nie są lot­ni­ska, porty mor­skie, czy duże sta­cje kole­jowe. W tego typu obiek­tach logi­stycy podej­mują dzia­ła­nia zwią­zane z odpo­wied­nią orga­ni­za­cją trans­portu, prze­kie­ro­wa­nia środka trans­portu na inne lot­ni­sko lub do innego portu, w przy­padku, gdy pier­wotne miej­sce doce­lowe nie może przy­jąć danego trans­portu. Poza tym zarzą­dzają oni per­so­ne­lem odpo­wie­dzial­nym za zała­dunki towa­rów na pokład środ­ków trans­portu.

Ponadto wszel­kiego rodzaju firmy kurier­skie korzy­stają z usług logi­styków, któ­rzy orga­ni­zują prze­wóz danego środka trans­portu, zapew­niają odpo­wied­nie warunki do prze­wo­że­nia wraż­li­wych towa­rów i opra­co­wują poglą­dowy czas dostar­cze­nia prze­syłki do klienta.

Rów­nież firmy trans­por­towe i spe­dy­cyjne potrze­bują wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków działu logi­styki, któ­rzy opra­co­wują plan dostaw, wyli­czają czas pracy kie­rowcy danego cią­gnika sio­dło­wego, czy kon­tro­lują popraw­ność wypeł­nio­nych doku­men­tów trans­por­to­wych.

Jed­nym z naj­cie­kaw­szych miejsc, gdzie wykształ­cony logi­styk może sta­rać się o posadę jest klub spor­towy. Ukoń­czyw­szy stu­dia w tej dzie­dzi­nie i mając przy­zwo­ite wyniki w nauce, możemy speł­nić swoje wiel­kie marze­nie i zacząć pracę w zespole, któ­remu od dziecka kibi­cu­jemy. Naszym zada­niem będzie wów­czas prze­ka­zy­wa­nie bile­tów do dys­try­bu­cji, zor­ga­ni­zo­wa­nie podróży zespołu na mecz wyjaz­dowy, odpo­wied­nia pro­mo­cja klubu, zapew­nie­nie ochrony i zakwa­te­ro­wa­nia pił­ka­rzy, zabez­pie­cze­nie imprezy podwyż­szo­nego ryzyka, wysyłka gadże­tów klu­bo­wych, a także współ­praca z mediami, wła­dzami mia­sta oraz spon­so­rami.

Ostat­nim popu­lar­nym miej­scem, gdzie logi­stycy znajdą zatrud­nie­nie jest cen­trala kon­troli ruchu, a zatem w momen­cie, gdy mia­sto wysyła w trasę tram­waj lub auto­bus miej­ski, logi­stycy kon­tro­lują jego podróż, otrzy­mują powia­do­mie­nia o wszel­kiego rodzaju utrud­nie­niach na tra­sie i wysy­łają w dane miej­sce odpo­wied­nie służby porząd­kowe lub w skraj­nych przy­pad­kach, ratun­kowe.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (4)

Dodaj komentarz
 • Gość: [Yogi] *.volvo.com

  Bardzo stresujący zawód za naprawdę marne pieniądze. Firmy oszczędzają na logistykach jak tylko mogą. Nie polecam.

 • jakub.brandt

  To zależy od firmy oraz od tego, co logistyk do niej wnosi :) Osobiście nie narzekam.

 • Gość: [Kacper778] *.serv-net.pl

  Mógłbyś rozwinąć lub wyjaśnić wątek kariery w klubie sportowym? Jaką konkretnie rolę tam spełniać?

 • jakub.brandt

  Artykuł został uzupełniony o informacje z klubu sportowego. Dobrego dnia! :)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci