Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Kogo szukają pracodawcy?

jakub.brandt

szef, pracodawca

Chcąc pod­jąć pracę w jakim­kol­wiek przed­się­bior­stwie, warto zwró­cić uwagę na kilka cech, które są dla nie­mal każ­dego pra­co­dawcy na wagę złota.

1. Czło­wiek z pasją– Dosz­li­śmy do miej­sca, gdzie tytuły magi­ster­skie, czy inży­nier­skie prze­stają mieć zna­cze­nie. Sza­cuje się, że za kilka lat Pol­ska będzie miała naj­wię­cej magi­strów na świe­cie, co nie­stety nie prze­łoży się na nasze zarobki, czy kom­pe­ten­cje, dla­tego pra­co­dawcy potrze­bują cze­goś wię­cej. Tym czymś jest pasja. Widzi­cie, ja nie jestem ani magi­strem, ani inży­nie­rem, ale pro­wa­dząc tę stronę o logi­styce poka­zuję mojemu pra­co­dawcy, że mam pasję, znam się na rze­czy, jestem kre­atywny i wolny czas spę­dzam poży­tecz­nie. Jak poka­zują bada­nia, pra­co­dawca prze­pro­wa­dza­jący roz­mowę o pracę z dwoma kan­dy­da­tami, z czego jeden jest w danym kie­runku wykształ­cony, a drugi to pasjo­nat, wła­ści­ciel firmy przy­chyl­niej­szym okiem będzie patrzył na osobę mniej wykształ­coną, ale z pasją, ponie­waż wie, że książki nie prze­każą tyle wie­dzy, co naoczne doświad­cze­nia i odda­nie zawo­dowi.

2. Osoba zaufana- Dla każ­dego przed­się­biorcy samo­dziel­ność pra­cow­nika jest bar­dzo ważna. Jedną z pierw­szych rze­czy, na którą zwraca uwagę wła­ści­ciel firmy jest to, czy pora­dzi sobie z przy­dzie­lo­nymi obo­wiąz­kami bez pomocy innych osób. Poza tym pra­cow­nik musi budzić zaufa­nie wśród współpra­cow­ników, tak, by szef wyjeż­dża­jąc na urlop nie bał się go zosta­wić samego i miał pew­ność, że swoje zada­nia wykona z naj­więk­szą sta­ran­no­ścią.

3. Czło­wiek, który potrafi zapo­mnieć o pracy- Na początku arty­kułu wspo­mnia­łem o pasji, więc ten wątek kon­ty­nu­ujmy. Trzeba mieć pasję. Nie można żyć samą pracą, ponie­waż się szybko wypa­limy i nasza dzia­łal­ność zawo­dowa prze­sta­nie być efek­tywna. Musimy umieć zapo­mnieć o służ­bo­wych obo­wiąz­kach, spę­dzać czas aktyw­nie, po to, by w ponie­dzia­łek wró­cić do zajęć wypo­czę­tym, peł­nym ener­gii i moty­wa­cji.

4. Osoba towa­rzy­ska- Dobra atmos­fera w fir­mie to pod­stawa. Umie­jęt­ność nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów, budo­wa­nia rela­cji i chęć spo­ty­ka­nia się także poza godzi­nami pracy potrafi nie­sa­mo­wi­cie pod­bu­do­wać morale całego zespołu, dzięki czemu przy­cho­dzimy do pracy z uśmie­chem.

5. Osoba z moż­li­wie jak naj­więk­szą liczbą szko­leń i upraw­nień– Chcąc pod­jąć pracę w przed­się­bior­stwie logi­stycz­nym pra­co­dawca może zwró­cić uwagę na to, jakimi upraw­nie­niami dys­po­nu­jemy. Mogą być to na przy­kład prawo jazdy kon­kret­nej kate­go­rii, upraw­nie­nie do pro­wa­dze­nia wózka widło­wego, czy szko­le­nie z udzie­la­nia pierw­szej pomocy. Wszyst­kie te kursy i szko­le­nia powo­dują, że pra­co­dawca nie będzie musiał wykła­dać pie­nię­dzy na ich prze­pro­wa­dza­nie, co jest ogrom­nym plu­sem przy naszej kan­dy­da­tu­rze na sta­no­wi­sko.

6. Umie­jęt­ność sprze­daży- Sprze­daż jest piątą naj­waż­niej­szą umie­jęt­no­ścią wśród pra­co­daw­ców na całym świe­cie. Nie cho­dzi tutaj jed­nak o umie­jęt­ność tak dosłow­nego sprze­da­wa­nia, jak rozu­mie to prze­ciętny Polak, lecz o inte­li­gen­cję emo­cjo­nalną, wpły­wa­nie na uczu­cia innych osób, nawią­zy­wa­nie rela­cji, umie­jęt­ność dobrej pre­zen­ta­cji i trwa­łego zaufa­nia. Nie­stety w Pol­sce wciąż tego typu kom­pe­ten­cje są trak­to­wane jako umie­jęt­no­ści niż­szej kate­go­rii, co być może jest główną przy­czyną braku pol­skiej marki w TOP 500 naj­więk­szych firm świata.

7. Osoba, która chce się dalej uczyć i roz­wi­jać– Pod­czas roz­mowy o pracę warto pra­co­dawcy wspo­mnieć jakie są nasze ambi­cje oraz czego zamie­rzamy się w naj­bliż­szym cza­sie nauczyć. Poka­zu­jemy tym samym, że chcemy się dalej roz­wi­jać i za jakiś czas przed­się­bior­stwo będzie miało z nas jesz­cze więk­szy poży­tek.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (3)

Dodaj komentarz
  • Gość: [weronika] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

    spotykać się poza pracą?? to niby kiedy czas na te pozostałe pasje, znajomych i czas dla rodziny?

  • jakub.brandt

    Weronika- A kto powiedział, że pasji nie można realizować z kolegami i koleżankami z pracy? Właśnie w ten sposób tworzy się w firmie zdrowa atmosfera, gdzie nie poprzestajemy na kontaktach zawodowych, ale również mamy wspólne zainteresowania. Poza tym to dobra okazja, aby nasza rodzina poznała familię naszych kolegów z pracy. To fantastyczna rzecz tak po pracy (na luzie) się spotkać, pobawić i jeszcze lepiej poznać.

  • Gość: [weronika] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

    Dla mnie to jest właśnie niezdrowe, zreszta typowe dla korporacji.., które poprzez wszelkiego rodzaju spotkania integracyjne usiłują związać jeszcze bardziej pracowników z firmą. Piszesz o pasji, właśnie o to w tym chodzi, żeby nie oglądać po pracy tych samych gęb ale poznać osoby z innych kręgów i tym samym poszerzyć swoj światopogląd. Rozumiem jakieś piwo raz na jakiś czas ale nie spędy jak za czasów socjalizmu.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci