Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jak podnieść wydajność pracowników?

jakub.brandt

pracownik

Po kilku wizy­tach w dużych (na pierw­szy rzut oka wyda­wa­łoby się dobrze zor­ga­ni­zo­wa­nych) przed­się­bior­stwach zauwa­ży­łem, że zbyt małą uwagę przy­wią­zu­jemy do men­tal­no­ści naszych pra­cow­ni­ków, a to prze­cież od ich nasta­wie­nia zależy zaan­ga­żo­wa­nie w wyko­ny­wane zada­nia. Warto poznać kilka metod podno­szą­cych men­tal­ność naszego zespołu.

1. Chwal za wyko­nane zada­nie- Każdy chce zostać doce­nio­nym przez swo­jego szefa, to oczy­wi­ste. Trzeba jed­nak pamię­tać, że zacho­wa­nia nie­ustan­nie powta­rzane w końcu prze­staną być zauwa­żane, dla­tego nie można chwa­lić pra­cow­nika za wyko­na­nie każ­dej pro­za­icz­nej czyn­no­ści. W danym tygo­dniu znajdź zada­nie, które Twój pra­cow­nik wzo­rowo wyko­nał i pochwal go za to, dzięki czemu będzie miał świa­do­mość, że zauwa­żasz i doce­niasz jego wkład w roz­wój firmy.

2. Naj­pierw naucz, póź­niej wyma­gaj- Bycie sze­fem przed­się­bior­stwa spra­wia, że mamy dużą pokusę do dele­go­wa­nia zadań i cze­ka­nia na rezul­taty, nie zasta­na­wia­jąc się nawet, czy dany pra­cow­nik pora­dzi sobie z powie­rzo­nymi obo­wiąz­kami. Szef przez wiel­kie „S” przy podziale trud­nych, ale waż­nych zadań powi­nien naj­pierw poroz­ma­wiać z pra­cow­nikiem, wyja­śnić czego od niego ocze­kuje, w razie wąt­pli­wo­ści wyja­śnić nie­zro­zu­miałe wątki i dopiero wów­czas cze­kać na efekty.

3. Daj prze­strzeń do samo­dziel­nej pracy- Nikt z nas nie lubi być kon­tro­lo­wa­nym w pracy. Nie chcemy, aby ktoś patrzył nam na ręce przez osiem godzin, dla­tego dobry szef powi­nien stop­niowo dzień po dniu usa­mo­dziel­niać swo­ich pra­cow­ni­ków, aby mieli świa­do­mość, że są moc­nym ogni­wem w przed­się­bior­stwie, a jed­no­cze­śnie by byli spo­kojni, że ich czyn­no­ści nie są krok po kroku wery­fi­ko­wane.

4. Spre­cy­zuj ocze­ki­wa­nia, jakie masz wobec kon­kret­nego pra­cow­nika- Każdy pra­cow­nik chce mieć jasno spre­cy­zo­wane ocze­ki­wa­nia, jakie ma szef w sto­sunku do niego. Dla­czego okre­śle­nie ocze­ki­wań i celu wobec kon­kret­nego pra­cow­nika jest tak ważne? Ponie­waż dopiero wów­czas nasz pod­opieczny wie jakie zada­nia będą jego obo­wiąz­kami oraz w jakim kie­runku musi się roz­wi­jać, by być ważną posta­cią naszej firmy.

5. Oce­nia­jąc pracę pod­opiecz­nego, zwra­caj szcze­gólną uwagę na zada­nia dobrze wyko­ny­wane- Wie­cie dla­czego pia­ni­sta popeł­nia błąd pod­czas gry na instru­men­cie? Ponie­waż tak bar­dzo mu zależy, aby tego błędu nie popeł­nić! Podob­nie jest w fir­mie. Oce­nia­jąc zada­nia, jakie miał do wyko­na­nia Twój pra­cow­nik w danym okre­sie, zwróć uwagę na te wyko­nane bez­błęd­nie, co sprawi, że za następne czyn­no­ści będzie chciał być rów­nie mocno pochwa­lony. Dopro­wa­dzi to do sytu­acji, w któ­rej pra­cow­nik nie będzie myślał o nie­po­peł­nie­niu błędu (bo wła­śnie wtedy ten błąd popełni), a będzie chciał otrzy­mać kolejną pochwałę od szefa.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • Gość: [Bagi] *.softdesk.eu

    Niestety smutna prawda. Zauważyłem to podczas praktyk dla szkół średnich, gdzie w miesiąc nauczono ich od podstaw więcej niż mnie przez pół roku. Szef nad nimi ślęczał i pomagał, zawsze służąc pomocą i dobrą radą. Do nas od początku tylko ku... i chu... bo tak jest łatwiej, prawda? :)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci