Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jak przygotować się do rozmowy o pracę?

jakub.brandt

rozmowa o pracę

Wielu z Was miało lub będzie miało do czy­nie­nia z roz­mową kwa­li­fi­ka­cyjną. Tego typu wyda­rze­nia mogą mieć zna­czący wpływ na Wasze dal­sze życie nie tylko zawo­dowe, ale także rodzinne. Warto zapo­znać się z kil­koma tech­ni­kami, które mogą uła­twić Wam zdo­by­cie wyma­rzo­nej pracy.

1. Zrób dobre pierw­sze wra­że­nie- Pod­sta­wowa zasada- nie spóź­nij się! Jeśli przyj­dziesz do firmy kil­ka­na­ście lub nawet kil­ka­dzie­siąt minut po cza­sie, Twój roz­mówca zapewne nie będzie zain­te­re­so­wany odby­ciem roz­mowy kwa­li­fi­ka­cyj­nej, a jeśli już nawet do niej doj­dzie, będzie ona pole­gała bar­dziej na jej „odbęb­nie­niu”, niż na fak­tycz­nym odda­niu się kon­wer­sa­cji. Poza tym, ubierz się ele­gancko. Jeśli nie sta­rasz się o pracę w ogrom­nej mię­dzy­na­ro­do­wej kor­po­ra­cji, gar­ni­tur jest zbędny. Załóż ele­ganc­kie spodnie (w przy­padku kobiet, spód­niczkę), ładną koszulę i spor­tową mary­narkę. Poza tym nie uży­waj wul­ga­ry­zmów i poto­cy­zmów.

2. Zapo­znaj się z firmą– Pod­czas roz­mowy Twój roz­mówca może Cię zapy­tać co wiesz o jego przed­się­bior­stwie. Naj­gor­szą odpo­wie­dzią jest brak odpo­wie­dzi! Przy­go­tuj się na to pyta­nie, znajdź w Inter­ne­cie wszel­kiego rodzaju infor­ma­cje o fir­mie i zwróć uwagę na jej mocne strony. Możesz na przy­kład wspo­mnieć, że podo­bają Ci się silne współ­prace z zagra­nicz­nymi kon­tra­hen­tami.

3. Przy­go­tuj sobie odpo­wie­dzi na stan­dar­dowe pyta­nia- Takie pyta­nia, jak „Dla­czego odszedł Pan z poprzed­niej firmy?”, „Czego spo­dziewa się Pani po współ­pracy z naszym przed­się­bior­stwem?”, „Dla­czego zde­cy­do­wał się Pan na naszą firmę?” powta­rzają się nie­mal na każ­dej roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej. Przy­go­tuj sobie na nie kon­kretne, może nawet nie­sza­blo­nowe odpo­wie­dzi.

4. Zbu­duj swoje doświad­cze­nie zawo­dowe- Pra­co­dawcy lubią, gdy ich poten­cjalny przy­szły pra­cow­nik przy­cho­dzi na roz­mowę już z jakimś doświad­cze­niem. Nawet, jeśli go nie posia­dasz, ponie­waż będzie to Twoja pierw­sza praca, przy­po­mnij sobie, czy nie zaj­mo­wa­łeś się kie­dyś tema­tyką, która doty­czy danego przed­się­bior­stwa. Być może pro­wa­dzi­łeś stronę inter­ne­tową o podob­nej tema­tyce, być może ukoń­czy­łeś kurs w tej dzie­dzi­nie- wspo­mnij o tym!

5. Sta­raj się nie spo­ty­kać w sie­dzi­bie firmy- Przy­cho­dząc na roz­mowę kwa­li­fi­ka­cyjną do sie­dziby firmy, od razu sta­wiasz swo­jego roz­mówcę w lep­szej sytu­acji. Będzie się on czuł jak u sie­bie, jak gospo­darz, a Ty jako gość, po pro­stu gość. Zapro­po­nuj spo­tka­nie na neu­tral­nym tere­nie (naj­le­piej w spo­koj­nej restau­ra­cji). Dzięki temu pozbę­dziesz się ety­kiet „gospo­darz”, „gość” i spo­koj­nie (jak równy z rów­nym) prze­dys­ku­tu­jesz swoje przy­szłe sta­no­wi­sko.

6. Zmi­ni­ma­li­zuj nega­tywne emo­cje- Jeśli ocze­ku­jąc na swego roz­mówcę czu­jesz stres, lęk i duży dys­kom­fort, koniecz­nie wyjdź na świeże powie­trze, pójdź na spa­cer, czy zadzwoń do kogoś bli­skiego. Ta chwila ode­tchnie­nia może być zba­wienna, jeśli cho­dzi o odzy­ska­nie świe­żo­ści i pozby­cie się czę­ści stresu zwią­za­nego z nie­co­dzienną sytu­acją.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci