Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jak uczyć się języków obcych?

jakub.brandt

języki obce, jak się uczyć, Włochy, Garda

Wizy­tu­jąc w róż­nego rodzaju przed­się­bior­stwach logi­stycz­nych zwró­ci­łem uwagę na bar­dzo istotną rolę języ­ków obcych w tego typu fir­mach. Zapewne wiele kan­dy­da­tur na sta­no­wi­sko zostało z góry odrzu­co­nych przez nie­zna­jo­mość (lub nie­do­sta­teczną zna­jo­mość) języka obcego. Jak się go nauczyć, aby zwięk­szyć swoje szanse na zdo­by­cie posady w dużej fir­mie?

1. Znajdź moty­wa­cję do nauki- Gdy zaczą­łem się uczyć języka wło­skiego moją główną moty­wa­cją była chęć poro­zu­mie­nia się z wło­chami na waka­cjach. Mój upór był tak wielki, że w ciągu nie­spełna 2 mie­sięcy nauczy­łem się bli­sko 1000 naj­po­trzeb­niej­szych słó­wek oraz pod­staw gra­ma­tyki, które pozwa­lają mi na swo­bodną komu­ni­ka­cję. A zatem moty­wa­cja. Zobra­zuj sobie sie­bie w zagra­nicz­nym mie­ście. Wyobraź sobie, że bez pro­ble­mów roz­ma­wiasz z Hisz­pa­nem, Fran­cu­zem, czy Bra­zy­lij­czy­kiem. Pomyśl jakie zro­bisz wra­że­nie na swoim sze­fie, gdy pomo­żesz mu pod­pi­sać umowę z zagra­nicz­nym part­ne­rem.

2. Otocz się tym języ­kiem- Już w począt­ko­wej fazie nauki zmień język w swoim tele­fo­nie na ten, któ­rego się uczysz. Dodat­kowo znajdź w Inter­ne­cie stronę, gdzie pro­wa­dzona jest audy­cja radiowa lub trans­mi­sja tele­wi­zyjna w kon­kret­nym języku. Słu­chaj ich, nawet bez zro­zu­mie­nia, przez ok. 6 godzin dzien­nie. Po takim cza­sie zaczniesz wyła­py­wać poje­dyn­cze słówka, póź­niej całe zda­nia i tak w bar­dzo pro­sty spo­sób nauczysz się gra­ma­tyki.

3. Ucz się słó­wek- Słówka to pod­stawa! Nie da się komu­ni­ko­wać w języku obcym bez posia­da­nia zasobu słow­nic­twa. Jeśli pra­cu­jesz lub się uczysz, zapewne nie masz czasu na zbyt inten­sywne pozna­wa­nie kolej­nych słów, dla­tego postaw sobie limit i ucz się zale­d­wie po kilka słó­wek dzien­nie. Naj­prost­szym spo­so­bem zapa­mię­ty­wa­nia słó­wek są sko­ja­rze­nia. Pro­sty przy­kład: Słowo cią­gnąć. W języku potocz­nym wiemy, że towary cią­gnie TIR, a zatem cią­gnąć w języku wło­skim to tirare.

4. Ucz się naj­po­trzeb­niej­szych słów i zwro­tów- Nie ma potrzeby, abyś uczył się każ­dego słówka w danym języku. Wyobraź sobie kilka sytu­acji, w któ­rych naj­czę­ściej będziesz się znaj­do­wał za gra­nicą i wypisz kil­ka­dzie­siąt (może nawet kil­ka­set) słó­wek, które w danych sytu­acja będą nie­zbędne do komu­ni­ka­cji. Od nich zacznij naukę i z nimi ukła­daj pierw­sze pro­ste zda­nia.

5. Na gra­ma­tykę przyj­dzie czas- Przede wszyst­kim naucz się słó­wek. Nie zabie­raj się za gra­ma­tykę dopóki nie będziesz zado­wo­lony ze swo­jego zasobu słow­nic­twa. Dopiero z cza­sem zapo­znaj się z zasadą two­rze­nia pytań, czy czasu prze­szłego, a także poznaj zasadę odmie­nia­nia cza­sow­ni­ków.

6. Nie bój się popeł­niać błę­dów- Oczy­wi­ste jest, że wyjeż­dża­jąc do zagra­nicz­nego mia­sta będziesz komu­ni­ko­wał się z błę­dami. Cza­sami zapo­mnisz odmie­nić cza­sow­nik, cza­sem uży­jesz nie tego czasu, co trzeba. Ale wiesz co? Ludzi to nie obcho­dzi! Jeśli tylko będziesz sym­pa­tyczny wobec roz­mówcy i go przez przy­pa­dek nie obra­zisz, wyba­czy Ci każdą gafę. Naj­waż­niej­sze jest, aby mówić, a drobne nie­do­sko­na­ło­ści po pro­stu poprawi Twój roz­mówca.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • ddr39

    Dobry zestaw porad. Ja bym jeszcze dodał, że nie można za dużo zrobić na początku. Wtedy szybko straci się zapał. Trzeba stworzyć sobie realistyczny, regularny plan i się go trzymać. Intensywność jest pomocna w nauce języków, ale nie można się wypalić.

  • casper_friendly_ghost

    Przydatne porady. Mi najbardziej pomogło "otoczenie się" językiem, czyli filmy, książki, nawet menu w telefonie zmieniłem :)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci