Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jak uczyć się logistyki?

jakub.brandt

nauka, logistyka, jak się uczyć

Po arty­kule zwią­za­nym z powo­dami, dla któ­rych warto uczyć się logi­styki, powinno się zasta­no­wić rów­nież, w jaki spo­sób efek­tyw­nie uczyć się róż­nego rodzaju pojęć i zadań do spraw­dzia­nów, egza­mi­nów zawo­do­wych, czy do pracy logi­styka.

Podob­nie, jak nie ma sensu ucze­nia się wszyst­kich słó­wek wystę­pu­ją­cych w danym języku obcym, tak nie ma sensu ucze­nia się for­mu­łek, defi­ni­cji i róż­nego rodzaju zagad­nień z dzie­dziny, z któ­rej nie będziemy korzy­stali, dla­tego podej­mu­jąc pracę w fir­mie trans­portu dro­go­wego, nie ma potrzeby, byś opa­no­wy­wał dopusz­czalne skraj­nie, czy rodzaje doku­men­tów w trans­por­cie mor­skim. Naj­waż­niej­sze jest zatem skon­cen­tro­wa­nie się na rze­czach, które są nam naprawdę potrzebne

Warto rów­nież, abyś korzy­stał z doświad­cze­nia innych, dla­tego jeśli masz dostęp do osoby zaj­mu­ją­cej się dzie­dziną, która Cie­bie inte­re­suje, spędź z nią tro­chę czasu, pytaj o każde szcze­góły zwią­zane z jej fachem. Na wła­snym przy­kła­dzie mogę powie­dzieć, że korzy­sta­nie z doświad­cze­nia innych daje bar­dzo dużo, nawet w momen­cie roz­mowy o pracę, ponie­waż możemy już wtedy wyka­zać się wie­dzą nabytą od star­szych kole­gów i kole­ża­nek.

Jeśli jed­nak uczęsz­czasz jesz­cze do szkoły i nie w gło­wie Ci praca, warto, abyś podzie­lił sobie dany mate­riał na poszcze­gólne zagad­nie­nia. Na przy­kład, jeśli uczysz się do spraw­dzianu z zakresu trans­portu kole­jo­wego, podziel sobie mate­riał na kilka par­tii i nie prze­chodź do następ­nej, jeśli nie opa­nu­jesz poprzed­niej infor­ma­cji. Dla przy­kładu- naj­pierw naucz się rodza­jów wago­nów oraz towa­rów, jakie można danymi wago­nami prze­wo­zić, póź­niej zapo­znaj się z doku­men­tami trans­portu kole­jo­wego, następ­nie poczy­taj o skraj­niach trans­portu kole­jo­wego, a na koniec zapo­znaj się z sze­ro­ko­ściami szyn w danych czę­ściach Europy.

Ponadto, ucz się „na chłop­ski rozum”. Nau­czy­ciel, który wymaga od ucznia opa­no­wa­nia kil­ku­dzie­się­ciu for­mu­łek „słowo w słowo” nawet nie jest świa­domy, jakiej zbrodni doko­nuje. Oczy­wi­ste jest, że tego typu „opa­no­wany” mate­riał wyleci z głowy jesz­cze przed powro­tem do domu, dla­tego moja rada- wszel­kiego rodzaju for­mu­łek i defi­ni­cji ucz się i sta­raj się zapa­mię­tać w taki spo­sób, aby były jasne do zro­zu­mie­nia, a za razem pro­ste do wytłu­ma­cze­nia. Jaki jest sens ucze­nia się defi­ni­cji: „Out­so­ur­cing- wydzie­le­nie ze struk­tury orga­ni­za­cyj­nej przed­się­bior­stwa niektó­rych reali­zo­wa­nych przez nie samo­dziel­nie funk­cji i prze­ka­za­nie ich do wyko­na­nia innym podmio­tom. „, skoro można wyja­śnić to poję­cie pro­stym: „Out­so­ur­cing- korzy­sta­nie z usług innych firm”.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci