Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Oddaj się swojej pasji!

jakub.brandt

Pasja

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w dzia­łal­no­ści inter­ne­to­wej skło­niło mnie do podzie­le­nia się z Wami pod­sta­wo­wymi prze­my­śle­niami towa­rzy­szą­cymi mi już od kilku lat w pracy blo­go­wej. Pod­sta­wową rze­czą w dąże­niu do celu jest, abyś nie zwra­cał uwagi na to, co mówią inni, co inni ludzie Ci pod­po­wia­dają i jakie jest ich zda­nie na dany temat.

Nie­za­leż­nie, czy otwie­rasz swoją firmę, zakła­dasz stronę inter­ne­tową, czy robisz coś rów­nie ponad­prze­cięt­nego, zawsze poja­wią się głosy kry­tyki mówiące „co Ty sobie myślisz”, „prze­cież to się nie uda”, „i co Ty z tego będziesz miał”. Wie­cie co? Jeśli ludzie kry­ty­ku­jący Cię będą pła­cić Twoje rachunki, to odpuść. Ale dopóki to Ty decy­du­jesz o swoim życiu, to się nie pod­da­waj i nie ule­gaj opi­niom, że jesz­cze nikomu to nie wyszło. Być może nie wyszło przez to, że ludzie, któ­rzy się za to zabie­rali zbyt­nio przej­mo­wali się opi­niami innych?

Poza tym miej jasno okre­ślony cel i poświę­caj temu zaję­ciu jak naj­wię­cej czasu. Widzi­cie, ja poprzez pro­wa­dze­nie bloga o logi­styce nawią­za­łem współ­prace z kil­koma dużymi fir­mami. Ale wie­cie kiedy to nastą­piło? Kiedy mojej pasji zaczą­łem poświę­cać mniej wię­cej 11 godzin w ciągu doby! Wów­czas moja praca zaczęła być efek­tywna, coraz bar­dziej pro­fe­sjo­nalna i zaczą­łem być dostrze­gany w sfe­rze biznesu i logi­styki. Dla­tego na moim przy­kła­dzie widać, że jeśli chce się być w czymś dobrym i osią­gać ponad­prze­ciętne wyniki, trzeba zasu­wać i momen­tami poświę­cać coś, co jest dobre za coś, co jest wspa­niałe! Wła­śnie dla­tego, gdy mam kon­kretny pomysł na biznes, zawsze w pełni się mu oddaję. Zna­jomi patrzą na mnie tro­chę dziw­nie, no bo jak to spę­dzać wolne przed­po­łu­dnie na pracy (choć ja tego pracą nie nazwę), a nie iść na piwo? Jed­nak tak się składa, że to oni pra­cują doryw­czo po 8–10 godzin dzien­nie fizycz­nie za śmieszne pie­nią­dze i na­dal szu­kają pomy­słu na sie­bie. Ja już zna­la­złem, a co waż­niej­sze- reali­zuję go!

Kolejną rze­czą, jaką warto poru­szyć, to spę­dza­nie wol­nego czasu. Spę­dzaj czas z oso­bami, które Cię inspi­rują i odpo­wied­nio moty­wują. Na swoim przy­kła­dzie widzę, że gdy tylko zaczą­łem obra­cać się w towa­rzy­stwie wła­ści­cieli firm, czy sze­roko rozu­mia­nych ludzi suk­cesu, moje życie się odmie­niło. Momen­tami zaczy­na­łem myśleć na zupeł­nie innym pozio­mie i uda­wało mi się znaj­do­wać takie roz­wią­za­nia, które dały mi róż­nego rodzaju wymierne korzy­ści. Posta­raj się ogra­ni­czyć kon­takt z ludźmi, któ­rzy cią­gle narze­kają i nic im się nie podoba. Po jakimś cza­sie spę­dzo­nymi z takimi oso­bami dosze­dłem do wnio­sku, że mają oni „pro­blem na każde roz­wią­za­nie”.

Ostat­nią sprawą, o jakiej warto pamię­tać jest to, abyś podej­mu­jąc się pew­nego dzia­ła­nia, pod­cho­dził do niego pro­fe­sjo­nal­nie, a nie na zasa­dzie „spró­buję, może coś z tego wyj­dzie”. Jeśli Twoje podej­ście będzie prze­ciętne, rów­nież osią­gane wyniki będą prze­ciętne. Po roz­mo­wach z kil­koma oso­bami, któ­rzy osią­gnęli pew­nego rodzaju suk­ces bizne­sowy można wyczy­tać, że każda z tych osób kie­ro­wała się prze­sła­niem: „Nie pró­buj! Dzia­łaj, albo nie. Nie ma pró­bo­wa­nia!”.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci