Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Pracą fizyczną nie zdobędziesz wolności finansowej

jakub.brandt

praca, fabryka, praca rąk, ręczna praca, praca fizyczna

Po prze­czy­ta­niu kilku naprawdę cie­ka­wych ksią­żek bizne­so­wych (które wkrótce opi­szę na moim blogu) dosze­dłem do jed­nego wnio­sku, który łączy te wszyst­kie lek­tury- pracą fizyczną się nie doro­bisz!

Oczy­wi­ście pomi­jam tutaj spor­tow­ców. Tacy pił­ka­rze, jak Leo Messi, czy Robert Lewan­dow­ski pracą fizyczną doszli do nie­wy­obra­żal­nych pie­nię­dzy, ale można powie­dzieć, że wła­śnie na tym polega ich zawód- na kil­ku­go­dzin­nym tre­ningu w ciągu dnia. W świe­cie biznesu już to tak nie działa. W świe­cie biznesu liczy się przede wszyst­kim pomysł i umie­jęt­ność sprze­daży.

Zarówno Steve Jobs, Bill Gates, jak i Mark Zuc­ker­berg (a zatem jedni z naj­bo­gat­szych ludzi na świe­cie) w swo­ich fir­mach nie pra­co­wali fizycz­nie. Oni przede wszyst­kim mieli pomysł oraz świet­nych pra­cow­ni­ków, któ­rzy ten pomysł zamie­nili na genialne pro­dukty. To poka­zuje, że (tak jak już wspo­mi­na­łem we wcze­śniej­szym arty­kule) zatrud­nia­jąc pra­cow­nika do naszej firmy, nie możemy przyj­mo­wać zna­jo­mych, ale powin­ni­śmy patrzeć przede wszyst­kim na pasję i umie­jęt­no­ści, ponie­waż dopiero te dwie rze­czy pozwolą nam na szyb­kie usa­mo­dziel­nie­nie naszych pod­opiecz­nych.

Pra­cow­nik fizyczny jest pew­nego rodzaju try­bem, który musi pra­co­wać po osiem godzin dzien­nie, aby firma nale­ży­cie funk­cjo­no­wała. To nato­miast zupeł­nie nie pasuje do defi­ni­cji wol­no­ści finan­so­wej, którą osiąga się w momen­cie, gdy się nie pra­cuje, a zara­bia, co jest cha­rak­te­ry­styczne dla wła­ści­cieli przed­się­biorstw. Przy­kła­dem osoby, która od dłuż­szego czasu jest wolna finan­sowo jest Jakub Bączek, o któ­rym już na blogu wspo­mi­na­łem.

To poka­zuje, że chcąc dojść do, sze­roko rozu­mia­nej, wol­no­ści finan­so­wej nie powin­ni­śmy szu­kać zatrud­nie­nia w przed­się­biorstwie, a posta­wić na wła­sną dzia­łal­ność.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci