Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

"Ludzie wystarczająco szaleni by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają."

Pracą fizyczną nie zdobędziesz wolności finansowej

jakub.brandt

praca, fabryka, praca rąk, ręczna praca, praca fizyczna

Po prze­czy­ta­niu kilku naprawdę cie­ka­wych ksią­żek bizne­so­wych (które wkrótce opi­szę na moim blogu) dosze­dłem do jed­nego wnio­sku, który łączy te wszyst­kie lek­tury- pracą fizyczną się nie doro­bisz!

Oczy­wi­ście pomi­jam tutaj spor­tow­ców. Tacy pił­ka­rze, jak Leo Messi, czy Robert Lewan­dow­ski pracą fizyczną doszli do nie­wy­obra­żal­nych pie­nię­dzy, ale można powie­dzieć, że wła­śnie na tym polega ich zawód- na kil­ku­go­dzin­nym tre­ningu w ciągu dnia. W świe­cie biznesu już to tak nie działa. W świe­cie biznesu liczy się przede wszyst­kim pomysł i umie­jęt­ność sprze­daży.

Zarówno Steve Jobs, Bill Gates, jak i Mark Zuc­ker­berg (a zatem jedni z naj­bo­gat­szych ludzi na świe­cie) w swo­ich fir­mach nie pra­co­wali fizycz­nie. Oni przede wszyst­kim mieli pomysł oraz świet­nych pra­cow­ni­ków, któ­rzy ten pomysł zamie­nili na genialne pro­dukty. To poka­zuje, że (tak jak już wspo­mi­na­łem we wcze­śniej­szym arty­kule) zatrud­nia­jąc pra­cow­nika do naszej firmy, nie możemy przyj­mo­wać zna­jo­mych, ale powin­ni­śmy patrzeć przede wszyst­kim na pasję i umie­jęt­no­ści, ponie­waż dopiero te dwie rze­czy pozwolą nam na szyb­kie usa­mo­dziel­nie­nie naszych pod­opiecz­nych.

Pra­cow­nik fizyczny jest pew­nego rodzaju try­bem, który musi pra­co­wać po osiem godzin dzien­nie, aby firma nale­ży­cie funk­cjo­no­wała. To nato­miast zupeł­nie nie pasuje do defi­ni­cji wol­no­ści finan­so­wej, którą osiąga się w momen­cie, gdy się nie pra­cuje, a zara­bia, co jest cha­rak­te­ry­styczne dla wła­ści­cieli przed­się­biorstw. Przy­kła­dem osoby, która od dłuż­szego czasu jest wolna finan­sowo jest Jakub Bączek, o któ­rym już na blogu wspo­mi­na­łem.

To poka­zuje, że chcąc dojść do, sze­roko rozu­mia­nej, wol­no­ści finan­so­wej nie powin­ni­śmy szu­kać zatrud­nie­nia w przed­się­biorstwie, a posta­wić na wła­sną dzia­łal­ność.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci