Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jak logistycznie przygotować prezenty na święta?

jakub.brandt

święta, prezenty, logistyka, logistyczne planowanie

Jako, że pod­sta­wo­wym zada­niem logi­sty­ków jest pla­no­wa­nie, warto zasta­no­wić się chwilę nad przy­go­to­wa­niem pre­zen­tów na tego­roczne Święta Bożego Naro­dze­nia. Co zro­bić, by nie paść ofiarą mani­pu­la­cji oraz jak nie wydać zbyt dużo pie­nię­dzy?

1. Zrób listę pre­zen­tów dla danych osób- Lista to pod­stawa! Nie możemy iść do cen­trum han­dlo­wego bez kon­kret­nych pla­nów, co chcemy kupić, ponie­waż wów­czas kupimy to, co w danej chwili zadzia­łało na nas pod wzglę­dem mar­ke­tin­go­wym i emo­cjo­nal­nym. Przy two­rze­niu listy pre­zen­tów warto zorien­to­wać się, czy osoba, któ­rej chcemy kupić dany upo­mi­nek, już tej rze­czy nie posiada.

2. Płać gotówką– Pła­ce­nie gotówką pozwoli nam na racjo­nalne wyda­wa­nie pie­nię­dzy. Gdy fizycz­nie wyda­jemy pie­nią­dze, widzimy ile nam ich jesz­cze zostało, dzięki czemu nieco odpo­wie­dzial­niej nimi gospo­da­ru­jemy. Pła­cąc kartą nie mamy peł­nej kon­troli nad finan­sami, ponie­waż nie widzimy naszych pie­nię­dzy fizycz­nie.

3. Zacz­nij już teraz! – Powiem szcze­rze, że już pierw­sze pre­zenty dla moich bli­skich mam kupione, a następne zaku­pię w ciągu kilku naj­bliż­szych dni. Co nam dają tak wcze­sne zakupy? Przede wszyst­kim mamy swo­bodę w wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty (także tej inter­ne­to­wej). Jeśli będziemy robić zakupy na ostat­nie godziny, czę­sto będziemy prze­pła­cać, ponie­waż nie będziemy mieć czasu na odpo­wied­nią selek­cję pre­zen­tów.

4. Nie ule­gaj wszel­kiego rodzaju kam­pa­niom- Idź do cen­trum han­dlo­wego z jasnym pla­nem, co chcesz kupić i nie daj się sku­sić przez różne zagra­nia mar­ke­tin­gowe. W okre­sie świą­tecz­nym two­rzy się wiele sto­isk zachę­ca­ją­cych do zakupu danego towaru (tak zwane POSM). Tego typu punkty sprze­daży dzia­łają w głów­nej mie­rze na emo­cjach, a zatem jeśli na ostat­nią chwilę bie­gamy po mar­ke­cie bez kon­kret­nego pomy­słu na pre­zent, prę­dzej czy póź­niej natkniemy się na takie sto­isko oko­licz­no­ściowe, w któ­rym kupimy rekla­mo­wany pro­dukt bez głęb­szego zasta­no­wie­nia się nad jego przy­dat­no­ścią danej oso­bie.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci