Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jak się nie "wypalić" zawodowo?

jakub.brandt

praca zawodowa, jak się nie wypalić

Czymś nor­mal­nym jest, że po dłuż­szym cza­sie wyko­ny­wa­nia tych samych (lub bar­dzo podob­nych) czyn­no­ści w pracy, bar­dzo łatwo o utratę świe­żo­ści oraz moty­wa­cji do dal­szej pracy w fir­mie. Docho­dzi wów­czas do tak zwa­nego „wypa­le­nia zawo­do­wego”. Jak go unik­nąć lub jak naj­szyb­ciej się go pozbyć?

1. Nie ucie­kaj od pro­ble­mów- Zaw­sze z ogrom­nym sza­cun­kiem pod­cho­dzę do ludzi, któ­rzy nie ucie­kają od pro­ble­mów, a się z nimi kon­fron­tują. Poko­ny­wa­nie mniej­szych, czy więk­szych prze­szkód powięk­sza naszą strefę kom­fortu, przez co mamy moż­li­wość roz­wi­ja­nia się i szu­ka­nia nowych wyzwań. Następ­nym razem, gdy w swo­jej pracy natkniesz się na pro­blem, spo­koj­nie zasta­nów się, jak go poko­nać i zdo­być uzna­nie reszty pra­cow­ni­ków. Jedyne, czego nie wolno Ci zro­bić, to odpu­ścić, ponie­waż jest to pierw­szy krok, a następ­nym może być powie­dze­nie sobie: „nie nadaję się do tej roboty”.

2. Zad­baj o atmos­ferę– Pra­cow­nicy odcho­dzący z firmy na 3. miej­scu sta­wiają złą atmos­ferę w pracy, jako powód zmiany przed­się­bior­stwa. Jeśli odpo­wied­nio dobie­rzesz swój zespół, atmos­fera do pracy będzie świetna, a Ty nie będziesz mógł się docze­kać kolej­nego spo­tka­nia ze swo­imi kole­gami. Oczy­wi­ście nie wszę­dzie dosta­niesz moż­li­wość doboru swo­jego zespołu, dla­tego warto przed pod­pi­sa­niem umowy z pra­co­dawcą zorien­to­wać się, jakie rela­cje panują mię­dzy pra­cow­ni­kami.

3. Sta­wiaj sobie realne cele zawo­dowe- Moty­wa­cja do pracy to pod­stawa, a nie można być zmo­ty­wo­wa­nym bez okre­śle­nia celu, jaki będzie Ci przy­świe­cał przez kolejne mie­siące, czy lata. Zde­fi­niuj jeden lub kilka celów, jakie chcesz osią­gnąć w danej fir­mie w kon­kret­nym cza­sie i sta­raj się wytrwać w swoim posta­no­wie­niu. Jeśli prze­kro­czysz czas reali­za­cji- nic nie szko­dzi! Ważne, byś wytrwale dążył do swo­jej ambi­cji, a po jej osią­gnię­ciu zasta­nów się nad kolejną rze­czą, jaką chcesz osią­gnąć w przed­się­bior­stwie.

4. Oder­wij się od pracy, zadbaj o sie­bie- Nie można żyć tylko pracą. Twoje potrzeby są rów­nie ważne (a nawet waż­niej­sze). Upra­wiaj sport, spę­dzaj czas z rodziną i zna­jo­mymi, podró­żuj. Rób wszystko, by ode­rwać się od zawo­do­wych obo­wiąz­ków i spo­koj­nie prze­spać noc bez obaw, że z czymś się nie wyro­bisz.

5. Sta­raj się wpro­wa­dzić do firmy coś swo­jego, coś autor­skiego- Jed­nym z naj­częst­szych przy­czyn „wypa­le­nia zawo­do­wego” jest myśl, że dali­śmy fir­mie wszystko co mogli­śmy i nie jeste­śmy w sta­nie się już roz­wi­nąć. Ta myśl powo­duje, iż uświa­da­miamy sobie, że doszli­śmy do pew­nej gra­nicy, któ­rej w kon­kret­nym przed­się­bior­stwie nie prze­sko­czymy. Wyj­ście jest jedno- trzeba myśleć kre­atyw­nie! Zasta­nów się co możesz dać swo­jej fir­mie, wyjdź poza zakres swo­ich obo­wiąz­ków. Być może opra­cu­jesz szyb­szy i dokład­niej­szy sys­tem prze­ka­zy­wa­nia wia­do­mo­ści oraz doku­men­ta­cji w fir­mie, być może to Ty, a nie osoba za to odpo­wie­dzialna, znaj­dziesz nowego kon­tra­henta dla przed­się­bior­stwa? Moż­li­wo­ści jest wiele. „Ludzie, któ­rzy myślą o pro­blemach, mają pro­blemy. Ludzie, któ­rzy myślą o roz­wią­za­niach- mają roz­wią­za­nia!”.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci