Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Recenzja książki "Testy i zadania praktyczne"

jakub.brandt

recenzja, książka, testy, egzaminy, A.32

Ostat­nimi czasy wpa­dła mi do rąk książka autor­stwa pani Jolanty Stęp­czyń­skiej oraz pani Anny Zga­niacz pt. „Testy i zada­nia prak­tyczne. Egza­min zawo­dowy” wydaw­nic­twa WSiP dla logi­sty­ków w kwa­li­fi­ka­cji A. 32. Chciał­bym podzie­lić się z Wami moimi odczu­ciami zwią­za­nymi z tą książką, ponie­waż wywo­łała ona nie­małe zamie­sza­nie.

Zacz­nijmy od początku. Jedna z auto­rek książki już od ponad 10 lat pra­cuje jako nauczy­ciel przedmio­tów zawo­dowych oraz przy­go­to­wuje uczniów do Olim­piad Logi­stycz­nych. Nie wiem, jak Wy, ale ja uwa­żam, że osoba z tak dużym doświad­cze­niem nie powinna mieć pro­ble­mów z popraw­nym sfor­mu­ło­wa­niem i prze­li­cze­niem zadań prze­zna­czo­nych dla uczniów tech­ni­kum. Tym­cza­sem oka­zuje się, że w ćwi­cze­niach jest dość dużo błę­dów, które mają zna­czący wpływ na zro­zu­mie­nie tre­ści zada­nia. Poza tym w 1. zada­niu otwar­tym nie mamy moż­li­wo­ści zwe­ry­fi­ko­wa­nia popraw­no­ści naszych obli­czeń, gdyż obli­cze­nia auto­rek są błędne! Jak słusz­nie zauwa­żyła jedna z moich czy­tel­ni­czek, powo­dem błęd­nych wyni­ków jest fakt, że autorki uznały, iż godzina ma… 100 minut!

W zada­niu 2. zapo­mniano podać numer oferty han­dlo­wej, nato­miast w kolej­nym, gdzie naszym zada­niem było wybra­nie odpo­wied­niego pojem­nika lub kon­te­nera do odpa­dów wytwo­rzo­nych przez przed­się­bior­stwo, zupeł­nie zapo­mniano o… poda­niu ilo­ści wytwa­rza­nych przez przed­się­bior­stwo odpa­dów.

Żeby nie było, że jestem wyłącz­nie nega­tyw­nie nasta­wiony do tego pod­ręcz­nika, sta­nowi on dobrą pod­stawę do zorien­to­wa­nia się, jakie zada­nia mogą cze­kać na uczniów zda­ją­cych kwa­li­fi­ka­cję A. 32, jed­nak odpo­wie­dzi nale­ża­łoby kon­sul­to­wać ze swoim nauczy­cielem przedmio­tów zawo­dowych, ponie­waż więk­szość odpo­wie­dzi zawar­tych w książce jest błędna.

Jak na razie nie poja­wił się pod­ręcz­nik mogący na odpo­wied­nim pozio­mie przy­go­to­wać uczniów do egza­minu w kwa­li­fi­ka­cji A. 32 dla logi­sty­ków, ale gdy się taki ukaże, dam Was znać, byście mogli się przy­go­to­wać do testu.

Nie mniej, zachę­cam do odwie­dza­nia mojego bloga, gdzie będę przy­go­to­wy­wał dla Was przy­kła­dowe zada­nia egza­mi­na­cyjne, na które może­cie natra­fić pod­czas egza­minu pań­stwo­wego.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (3)

Dodaj komentarz
  • Gość: [paulina] *.adsl.inetia.pl

    Czy ta opinia o tylu błędach dotyczy również testów? Również mam tą książkę i przygotowuję z niej uczniów do kwalifikacji A.32 - bo niestety, nic innego nie ma z tego co się orientuję. Byłoby super mieć jakieś dodatkowe konkretne zadania pod tą kwalifikację...

  • jakub.brandt

    Z tego, co widzę, to z testami jest lepiej. Na szybko przejrzałem pierwsze 3 testy i nie zauważyłem pomyłek autorek, ale na głębsze analizy przyjdzie czas w weekend :)

  • Gość: [Sabina] *.netman.com.pl

    Zgadzam się doskonale z pana opinią na temat tej książki.Jeśli zostaje wydana do druku powinna być kilkakrotnie sprawdzona.Przez błędy w niej zawarte nie mogę solidnie sprawdzić swojej wiedzy

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci