Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Spieniężaj swoje doświadczenia i umiejętności

jakub.brandt

doświadczenie, umiejętność

Jed­nym z naj­więk­szych błę­dów ludzi podej­mu­ją­cych pracę w danej branży, czy zakła­da­ją­cych firmę jest ogra­ni­cza­nie źró­deł swo­ich zarob­ków tylko do kon­kret­nego fachu, a prze­cież tak nie musi być!

Znam wielu wła­ści­cieli firm, któ­rzy osią­gają ponad­prze­ciętne wyniki finan­sowe, jed­nak wiem, że mogliby zara­biać co naj­mniej dwa razy wię­cej. Sedno w tym, że nie wyko­rzy­stują oni w stu pro­cen­tach swo­jego poten­cjału. Jeśli pra­cu­jesz na eta­cie, a masz jakieś poza­bran­żowe umie­jęt­no­ści (na przy­kład umiesz grać na instru­men­cie) nic nie stoi na prze­szko­dzie, abyś zaczął na swo­ich umie­jęt­no­ściach zara­biać, na przy­kład prze­zna­czył dwie godziny w ciągu dnia na kore­pe­ty­cje z muzyki. W ten spo­sób, jeśli wszystko odpo­wied­nio zor­ga­ni­zu­jesz, jesteś w sta­nie zaro­bić nawet o kil­ka­set zło­tych tygo­dniowo wię­cej!

Jeśli nie masz ochoty na taką formę zara­bia­nia pie­nię­dzy, możesz pomy­śleć o zało­że­niu wła­snej strony inter­ne­to­wej i pisa­niu o rze­czach, na któ­rych się znasz. Możesz także publi­ko­wać swoje mate­riały na plat­for­mie YouTube i po jakimś cza­sie, gdy Twoja praca będzie coraz bar­dziej pro­fe­sjo­nalna, zara­biać na tym pie­nią­dze. Ist­nieje mnó­stwo moż­li­wo­ści zara­bia­nia na opa­no­wa­nej przez Cie­bie umie­jęt­no­ści.

Nie musisz dążyć do zało­że­nia wła­snej dzia­łal­no­ści. Już kilku zna­jo­mych udało mi się prze­ko­nać, że będąc na eta­cie w fir­mie, gdzie wyko­nują swój wyuczony zawód, mogą zatrud­nić się w innym miej­scu (w jed­nym przy­padku jest to szkoła języ­ków obcych), gdzie kolega wie­czo­rowo przez 2 godziny dzien­nie doucza z języka hisz­pań­skiego. Czas, który spę­dziłby na oglą­da­niu nud­nego meczu, czy cią­głym korzy­sta­niu z kom­pu­tera, spę­dza w gro­nie ambit­nych ludzi, zara­bia­jąc pie­nią­dze i wyko­rzy­stując swoją umie­jęt­ność.

© 2015, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci