Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Dokument PW

jakub.brandt

dokument pwDokument PW (przyjęcie wewnętrzne), podobnie jak dokument RW jest stosowany w firmach posiadających kilka etapów (na przykład magazynowanie i produkcja). Każde przemieszczenie towaru do innej strefy powinno być odnotowane za pośrednictwem tych dokumentów.

Dokument PW zawiera niemal identyczne dane, jak w przypadku RW, a są nimi:

 • Nazwa przedsiębiorstwa
 • Numer dokumentu
 • Data sporządzenia
 • Dział, z którego przemieszczamy towar
 • Dział, do którego przemieszczamy towar
 • Nazwę, ilość, cenę oraz wartość towaru
 • Podpis osoby sporządzającej dokument a także osoby wydającej i przyjmującej towar

Na egza­mi­nie zawo­do­wym może się zda­rzyć, że Waszym zada­niem będzie spo­rzą­dze­nie doku­men­tów RW i PW. Jeśli dana seria towa­rów jest prze­miesz­czana z maga­zynu (doku­ment RW) na pro­duk­cję (doku­ment PW) należy pamię­tać, że daty obu doku­men­tów powinny być iden­tyczne, nazwi­sko wyda­ją­cego oraz przyj­mu­ją­cego towar powinno być na obu doku­mentach takie samo oraz towary, ich numery iden­ty­fi­ka­cyjne, ilo­ści, ceny i war­to­ści rów­nież powinny na obu doku­mentach być iden­tyczne.

Może się zda­rzyć, że na egza­mi­nie Waszym zada­niem będzie wysta­wie­nie doku­mentu RW dla towa­rów opusz­cza­ją­cych maga­zyn na rzecz pro­duk­cji, a doku­ment PW dla wyrobu goto­wego wra­ca­ją­cego z pro­duk­cji na maga­zyn. Oczy­wi­ście w tym przy­padku nie możemy wypi­sać na obu doku­mentach tych samych danych. Jeśli naszym wyro­bem goto­wym był rower, to na doku­men­cie wyda­ją­cym towar z maga­zynu zapi­su­jemy na przy­kład koła, sio­dełko, dzwo­nek, ramę, a na doku­men­cie przyj­mu­ją­cym wyrób gotowy na maga­zyn zapi­su­jemy po pro­stu rower.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
 • Gość: [Jute] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Dobry pomysł z pokazaniem dokumentów. Szczególnie przyda się studentom logistyki. Podczas moich studiów może raz się zdarzyło, że któryś wykładowca przyniósł cokolwiek z papierów używanych w praktyce ;)

 • Gość: [Addam] *.dynamic.mm.pl

  Fajnie jeszcze jakby był pokazane na przykładowym zadaniu wpisanie odpowiednich informacji w odpowiednie rubryki.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci