Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jak upłynnić ruch w miastach?

jakub.brandt

ulica, korek, ruch

Korki to nie­od­łączny ele­ment każ­dego więk­szego euro­pej­skiego mia­sta. Mimo, że utrud­nie­nia na dro­dze są wszech­obecne, sta­ty­stycz­nie to wła­śnie w Pol­sce spod sygna­li­za­cji świetl­nej prze­jeż­dża naj­mniej samo­cho­dów. Co zro­bić, aby prze­jazd w naj­bar­dziej new­ral­gicz­nych miej­scach stał się dużo bar­dziej płynny?

1. Świa­tła z licz­ni­kami- Mon­to­wa­nie sygna­li­za­cji świetl­nej wraz z licz­ni­kami pozwa­lają kie­rowcy dojeż­dża­ją­cemu do skrzy­żo­wa­nia odpo­wied­nie dosto­so­wa­nie pręd­ko­ści do czasu pozo­sta­łego do zapa­le­nia się świa­tła czer­wo­nego. Jeśli kie­ru­jący pojaz­dem z pew­nej odle­gło­ści zauważy, że nie zdąży prze­je­chać pod­czas tej sekwen­cji świa­tła zie­lo­nego, stop­niowo będzie zmniej­szał pręd­kość, nie powo­du­jąc przy tym zagro­że­nia w postaci gwał­tow­nego hamo­wa­nia tuż przed sygna­li­za­to­rem.

2. Płynne i szyb­sze rusza­nie na skrzy­żo­wa­niach- Jak wynika z moich obser­wa­cji, śred­nio na jed­nej sekwen­cji świa­tła zie­lo­nego jest w sta­nie prze­je­chać 8 pojaz­dów usta­wio­nych na jed­nym pasie ruchu. Wynik, co tu dużo mówić, nie powala. Rozwią­za­niem znów może być mon­taż licz­ni­ków, tyle, że w tym przy­padku, w drugą stronę. A zatem, jeśli kie­rowca zoba­czy, że do zapa­le­nia się świa­tła zie­lo­nego pozo­stały 4 sekundy, w tym cza­sie wrzuci bieg na jedynkę, przy­go­tuje się do rusze­nia i po zapa­le­niu się sygnału zie­lo­nego, ruszy. W prak­tyce wygląda to tak, że dopiero na żół­tym świe­tle przy­go­to­wu­jemy się do rusze­nia, przez co nie ma szans na pełne wykorzysta­nie prze­pu­sto­wo­ści. Wpro­wa­dze­nie licz­ni­ków spo­wo­do­wa­łoby, że wszy­scy kie­ru­jący rusza­liby nie­mal w tym samym momen­cie, co spo­wo­do­wa­łoby, że z 8 samo­cho­dów, z jed­nego pasa byłoby w sta­nie prze­je­chać tych aut ok. 15–20. Na ten moment, jeśli sto­isz jako 8. w kolej­no­ści na skrzy­żo­wa­niu, moż­li­wość rusze­nia będziesz miał… po 8 sekun­dach od zapa­le­nia się sygnału zie­lo­nego, co jest absur­dem!

3. Inte­li­gentne świa­tła- Coraz wię­cej miast w Pol­sce wpro­wa­dza na swoje tereny tak zwaną „inte­li­gentną sygna­li­za­cję”. Jej zada­niem jest upłyn­nie­nie ruchu na naj­czę­ściej uczęsz­cza­nych tra­sach. Polega to na tym, iż w momen­cie, gdy ruszamy ze skrzy­żo­wa­nia i poru­szamy się w oko­li­cach dopusz­czal­nej pręd­ko­ści, na kolej­nych skrzy­żo­wa­niach tra­fimy na tak zwaną „zie­loną falę”, a zatem przez każde skrzy­żo­wa­nie z sygna­li­za­cją świetlną prze­je­dziemy bez prze­szkód, z zapa­lo­nym zie­lo­nym świa­tłem.

4. Moż­li­wie jak najwię­cej remon­tów powinno być prze­pro­wa­dza­nych w nocy- Remonty to jedna z przy­czyn kor­ków. Pod­czas ich prze­pro­wa­dza­nia zamy­kane są pasy ruchu, czy nawet całe ulice. Bar­dzo kom­pli­kują one prze­miesz­cza­nie się po mie­ście, dla­tego część z prac remon­to­wych powinny być prze­pro­wa­dzane nocą lub póź­nymi wie­czo­rami. Ruch w mia­stach jest wów­czas dużo mniej­szy, dla­tego znacz­nie bez­piecz­niej­sza dla samych budow­lań­ców będzie nocna zmiana. Jeśli jed­nak nie udało się tego wpro­wa­dzić i remonty są prze­pro­wa­dzane w cza­sie dnia, warto pamię­tać o zasa­dzie „jazdy na suwak” pod­czas zamknię­cia któ­re­goś z pasów ruchu.

5. Odpo­wied­nie infor­mo­wa­nie kie­row­ców- Dość spory odse­tek kor­ków powstaje za pośred­nic­twem nieodpo­wied­niego ozna­ko­wa­nia ulic, czy utrud­nień na dro­gach. Jasne i czy­telne znaki dla przy­jezd­nych pozwolą na unik­nię­cie sytu­acji, gdy kie­rowca wje­chał nie w tą ulicę, w którą powi­nien i zatrzy­muje cały ruch, bo musi zawró­cić. W dodatku, odpo­wied­nie ozna­ko­wa­nie i infor­mo­wa­nie pozwoli kie­rowcy omi­nąć utrud­nie­nia na dro­dze (na przy­kład remonty).

6. Niek­tó­rzy sta­rają się iść na rękę– W dużej czę­ści pol­skich miast można spo­tkać się z „BUS pasem”. Z defi­ni­cji, poru­szać się nimi mogą auto­busy, a coraz czę­ściej także tak­sówki. Chcąc jesz­cze bar­dziej upłyn­nić ruch, wła­dze nie­któ­rych miast dopusz­czają moż­li­wość prze­jeż­dżania tymi pasami kie­row­com pojaz­dów oso­bo­wych, ale tylko w momen­cie, gdy wewnątrz znaj­duje się kom­plet pasa­że­rów!

7. Odpo­wied­nie pla­no­wa­nie podróży (nawet tej kil­ku­ki­lo­me­tro­wej) – Wyszu­kaj w Inter­ne­cie, radiu lub lokal­nej pra­sie infor­ma­cji na temat utrud­nień w ruchu. Być może remon­to­wana jest jakaś ulica, czy skrzy­żo­wa­nie. Każdą podróż (nawet tę nie­da­leką) sta­raj się zapla­no­wać w taki spo­sób, by omi­nąć naj­więk­sze korki.

8. Korzy­staj z komu­ni­ka­cji miej­skiej- W jed­nym auto­bu­sie mie­ści się kil­ku­dzie­się­ciu kie­row­ców samo­cho­dów oso­bo­wych. Podró­żo­wa­nie komu­ni­ka­cją miej­ską bar­dzo odciąża ruch w mia­stach, a przez to podróż jest dużo szyb­sza. Warto, aby wię­cej miast dołą­czyło do pro­jektu „Par­kuj i jedź”. Nie­dawno można było usły­szeć o akcji w Pozna­niu, w któ­rej przez jeden dzień bile­tem do komu­ni­ka­cji miej­skiej był dowód reje­stra­cyjny naszego samo­chodu.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci