Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jak wygląda egzamin w kwalifikacji AU.22 (A.30)?

jakub.brandt

egzamin, A.30

Wielu z Was w naj­bliż­szym cza­sie przy­stąpi do prak­tycz­nego egza­minu zawo­do­wego w kwa­li­fi­ka­cji AU. 22 (A. 30). O egza­mi­nie teo­re­tycz­nym nie będę się roz­pi­sy­wał, ponie­waż pyta­nia są lote­rią, lecz mogę powie­dzieć, że jeśli nie spa­li­ście na lek­cjach i do szkoły cho­dzi­li­ście w miarę regu­lar­nie, teo­rię spo­koj­nie zda­cie na pozio­mie 70–75%.

Jeśli cho­dzi o egza­min prak­tyczny, tutaj mogę napi­sać kilka słów, gdyż jego sche­mat w kon­kret­nej kwa­li­fi­ka­cji jest zazwy­czaj zbli­żony do tego z poprzed­nich lat. Kwa­li­fi­ka­cja AU. 22 (A. 30) polega na uzu­peł­nia­niu doku­men­tów maga­zy­no­wych (PZ, WZ, fak­tura VAT, RW, PW, MM, a nie­rzadko także kar­to­teka maga­zy­nowa). Sche­mat jest pro­sty- Na pierw­szej stro­nie znaj­duje się instruk­cja egza­minu, na dru­giej treść zada­nia (nie zawsze krótka), a na kolej­nych kart­kach znaj­dują się wzory doku­men­tów maga­zy­no­wych. Wasze zada­nie polega na zna­le­zie­niu infor­ma­cji w tre­ści zada­nia, odpo­wied­niej jej inter­pre­ta­cji oraz uzu­peł­nie­niu wyżej wymie­nio­nych doku­men­tów.

Cza­sem się zda­rza, że będzie­cie musieli coś obli­czyć. W zeszłym roku „tym czymś” była eko­no­miczna wiel­kość dostawy. Wyglą­dało to mniej wię­cej tak, że trzeba było obli­czyć eko­no­miczną wiel­kość dostawy (wzoru nie było poda­nego), a na pod­sta­wie otrzy­ma­nego wyniku uzu­peł­nić doku­menty WZ i PZ. Jak więc się można łatwo domy­ślić, bez opa­no­wa­nego wzoru na eko­no­miczną wiel­kość dostawy, zda­nie egza­minu było prak­tycz­nie nie­moż­liwe, gdyż połowa doku­men­tów opie­rała się na tym dzia­ła­niu.

Naj­więk­szą trud­no­ścią może oka­zać się odpo­wied­nia inter­pre­ta­cja i wła­ściwe zro­zu­mie­nie tre­ści zada­nia. Jeśli odpo­wie­cie sobie na pyta­nie „co autor miał na myśli”, jest to pierw­szy krok do suk­cesu. Spo­koj­nie prze­czy­taj­cie treść zada­nia i zwróć­cie szcze­gólną uwagę na jed­nostki! W zada­niu może być cię­żar podany w kilo­gra­mach (np. 8000 kg) a na doku­men­cie wyma­gany będzie wynik w tonach. tym przy­padku, wpi­sa­nie 8000 będzie oczy­wi­ście błę­dem.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • Gość: [xy] *.icpnet.pl

    Jedyne z czym się nie zgodzę - nie trzeba było znać wzoru na EWD, ponieważ można było iść tropem najniższej ceny i poprawne były dwie odpowiedzi :)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci