Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jak wygląda egzamin w kwalifikacji AU.32 (A.31)?

jakub.brandt

kalkulator, egzamin, A.31, logistyka

Kwa­li­fi­ka­cja AU. 32 (A. 31) polega na wypeł­nie­niu doku­men­tów prze­wo­zo­wych (naj­czę­ściej CMR) oraz doko­na­niu kilku obli­czeń z reali­za­cji pro­cesu trans­por­to­wego (obli­cze­nie czasu pracy kie­rowcy, obli­cze­nie kosz­to­rysu usługi, czy wybra­nie naj­lep­szej i naj­tań­szej firmy do reali­za­cji trans­portu). Aby wybrać opty­malną firmę doko­nu­jącą prze­wozu możemy być zmu­szeni do sko­rzy­sta­nia z metody punk­tów ważo­nych.

Na pierw­szej stro­nie arku­sza mamy podaną treść zada­nia, następ­nie kilka ele­men­tów, które będą pod­le­gać oce­nie. Może się zda­rzyć, że będziemy musieli ufor­mo­wać pale­tową jed­nostkę ładun­kową i podać ile opa­ko­wań danego pro­duktu mie­ści się na 1 pale­cie, następ­nie wybrać ilość palet potrzeb­nych do reali­za­cji zamó­wie­nia, a na pod­sta­wie tego wybrać opty­malną naczepę, która pomie­ści cały towar. Konieczne może się wów­czas oka­zać obli­cze­nie współ­czyn­nika ładow­no­ści i obję­to­ści.

Może się zda­rzyć, że pojawi się zada­nie z czasu pracy kie­rowcy, ale wzbo­ga­cone o pewne ele­menty, jak czas zała­dunku i roz­ła­dunku na danych przy­stan­kach. Wów­czas warto roz­ry­so­wać sobie całą trasę z zazna­czo­nymi cza­sami postoju w danych punk­tach.

Jed­nym z zadań może być rów­nież wybór naj­lep­szej trasy prze­wozu. Star­tu­jąc z 1 mia­sta i jadąc do 3 odbior­ców mamy 6 moż­li­wych tras. Naszym zada­niem będzie wybór naj­krót­szej z nich.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • Gość: [KINGA] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

    A ja czekam na zadania z INCOTERMS

  • jakub.brandt

    Zadanie dotyczące Incoterms jest właśnie przeze mnie tworzone, artykuł pojawi się na blogu jeszcze w tym tygodniu :)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci