Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jak zdobyć doświadczenie zawodowe? +Projekt

jakub.brandt

doświadczenie zawodowe

Jakiś czas temu napi­sała do mnie pewna dziew­czyna ucząca się logi­styki poza kra­jem, która chciała uzy­skać infor­ma­cję, w jaki spo­sób zdo­być doświad­cze­nie zawo­dowe, dzięki któ­remu po powro­cie do Pol­ski nie będzie miała pro­blemu ze zna­le­zie­niem pracy w branży. Mam nadzieję, że ten arty­kuł będzie wska­zówką dla nie­jed­nego z Was.

1. Zatrud­nij się w fir­mie choć po czę­ści zwią­za­nej z dzie­dziną, w jakiej chcesz pra­co­wać w przy­szło­ści na stałe- Nig­dzie nie nauczysz się tak wiele, jak w dużej fir­mie dzia­ła­ją­cej w branży, którą chcesz poznać. Oczy­wi­ście przy­cho­dząc do takiego przed­się­bior­stwa nie wspo­mi­naj, że jest ono tylko chwi­lo­wym przy­stan­kiem do poważ­niej­szej kariery, gdyż Twoje poda­nie może zostać natych­miast odrzu­cone, a jeśli nawet zosta­niesz przy­jęty, nie będziesz trak­to­wany w stu pro­cen­tach, jak peł­no­prawny pra­cow­nik i nie będą Ci powie­rzane wszyst­kie zada­nia, a prze­cież nie o to cho­dzi.

2. Bez­płatne prak­tyki i staże robią swoje- Nieco mniej (choć wcale nie­mało) dadzą Ci bez­płatne prak­tyki i staże. Jeśli dobrze wybie­rzesz firmę, w ciągu kilku tygo­dni jesteś w sta­nie uzy­skać refe­ren­cje i kapi­talne oby­cie z branżą, które pozwolą Ci zdo­być świetną pracę w swoim zawo­dzie. Jeśli tra­fisz na odpo­wied­nich ludzi, pozwolą Ci przycho­dzić na prak­tyki o takim cza­sie, jaki Tobie odpo­wiada, a zatem oblicz sobie, ile godzin w ciągu dnia jesteś w sta­nie prze­zna­czyć na prak­tykę. Jeśli będą to 3 godziny, a zarząd zgo­dzi się na taki wymiar cza­sowy, wyko­rzy­staj je w stu pro­cen­tach. Oczy­wi­ście nie będziesz dopusz­czany do wszyst­kich infor­ma­cji i zadań w przed­się­bior­stwie, ale z pew­no­ścią poznasz swój fach od wewnątrz, a co waż­niej­sze, nawią­żesz zna­jo­mo­ści.

3. Nawią­zuj kon­takty z oso­bami dzia­ła­ją­cymi w kon­kret­nej branży- Jeśli nie możesz zna­leźć firmy, znajdź osoby zaj­mu­jące się dzie­dziną, która Cię inte­re­suje. Spę­dzaj z nimi moż­li­wie jak naj­wię­cej czasu, pytaj o każdy szcze­gół ich fachu i sam opo­wia­daj o swo­ich spo­strze­że­niach, czy prze­my­śle­niach. Nabyte w ten spo­sób infor­ma­cje możesz w każ­dej chwili wyko­rzy­stać na przy­kład w roz­mo­wie o pracę.

4. Daj się zauwa­żyć– Załóż swoją stronę inter­ne­tową doty­czącą kon­kret­nej branży, zbierz liczną publicz­ność, pokaż, że naprawdę pasjo­nu­jesz się tym, o czym piszesz, zain­spi­ruj innych i pokaż się z jak naj­lep­szej strony swo­jemu poten­cjal­nemu pra­co­dawcy. Jeśli będziesz pisał z sen­sem, dla kil­ku­set­oso­bo­wej publicz­no­ści, oferty współ­pracy, czy poważne pro­po­zy­cje etatu powinny z cza­sem same się poja­wiać. W ten spo­sób możesz dopro­wa­dzić do sytu­acji, że już ni­gdy nie będziesz musiał pisać CV do jakiej­kol­wiek firmy, ponie­waż to firmy będą zain­te­re­so­wane współ­pracą z Tobą.

5. Udzie­laj się na blo­gach- Wypo­wia­daj się na forach i stro­nach bran­żo­wych. Pokaż ludziom, że znasz się na rze­czy i inte­re­sujesz się daną branżą. Wła­śnie tutaj dosta­jesz taką oka­zję! Ponie­waż nie uwa­żam się za kogoś, kto zna się na wszyst­kim, jeśli posia­dasz wie­dzę w dzie­dzi­nie logi­styki, edu­ka­cji, biznesu (lub chciał­byś napi­sać kilka słów o swo­jej pasji), chcesz poka­zać swo­jemu przy­szłemu pra­co­dawcy, że znasz się na rze­czy i chcesz wypro­mo­wać swoje nazwi­sko, napisz arty­kuł dla Logi­styka.blox.pl, który zosta­nie opu­bli­ko­wany na stro­nie głów­nej pod Twoim imie­niem i nazwi­skiem oraz adre­sem e-mail dla poten­cjal­nego pra­co­dawcy w spe­cjal­nie stwo­rzo­nej zakładce. Arty­kuły możesz wysy­łać na maila Logi­styka. blo­x@o­net. pl, tam też udzie­lam szcze­gółowych infor­ma­cji odno­śnie pro­jektu. Każdy (napi­sany z sen­sem) tekst zosta­nie opu­bli­ko­wany i zapre­zen­to­wany kilku tysiącom czy­tel­ni­ków (w tym kilku dużym fir­mom logi­stycz­nym)! Nie zmar­nuj tej szansy i napisz kilka słów o dzie­dzi­nie, na któ­rej znasz się naj­le­piej!

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci