Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Kartoteka magazynowa

jakub.brandt

kartoteka magazynowaCzęsto zdarza się, że na uczniów zdających kwalifikację AU.22 (A.30) czeka wypełnienie kartoteki magazynowej. Warto poznać zasadę jego uzupełniania.

Kartoteka magazynowa sporządzana jest w celu bieżącego kontrolowania przepływu towarów na magazynie i zawiera takie elementy, jak:

  • Nazwa przedsiębiorstwa
  • Nazwa oraz numer identyfikacyjny towaru
  • Cena towaru (najczęściej podawana w netto)
  • Data sporządzenia
  • Numer dokumentu, który stwierdza rozchód wewnętrzny (RW lub PW)
  • Przeznaczenie (takie samo jak na dokumencie RW lub PW)
  • Przychód (ile sztuk przyjęliśmy na magazyn)
  • Rozchód (ile sztuk wydaliśmy z magazynu)
  • Stan magazynu

Naj­więk­szą trud­ność może spra­wić ostat­nia kolumna doku­mentu- stan maga­zynu. Trzeba pamię­tać, że do tej kolumny wpi­su­jemy liczbę towaru z uwzględ­nie­niem przy­ję­cia lub wyda­nia danego asor­ty­mentu. A zatem jeśli począt­kowo mie­li­śmy 100 sztuk kom­pu­te­rów i w kar­to­tece zapi­sa­li­śmy, że przyj­mu­jemy 50 sztuk, w obec­nym sta­nie maga­zynu zapi­su­jemy 150. Ana­lo­gicz­nie postę­pu­jemy w momen­cie, gdy wyda­wa­li­śmy towar, a zatem mie­li­śmy 100 kom­pu­te­rów, wyda­li­śmy 20, w sta­nie maga­zy­no­wym zapi­su­jemy, że zostało nam 80 kom­pu­te­rów.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci