Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Klasyfikacja ABC

jakub.brandt

abc

Istotą pro­wa­dze­nia kla­sy­fi­ka­cji ABC jest zna­le­zie­nie wśród ofe­ro­wa­nych przez nas towa­rów lub usług ele­men­tów naj­bar­dziej war­to­ścio­wych i skon­cen­tro­wa­nie na nich swo­jej uwagi, aby uzy­ski­wać jesz­cze lep­sze wyniki sprze­da­żowe.

Aby wybrać pro­dukty o naj­wyż­szej war­to­ści, które w naj­więk­szym stop­niu nakrę­cają naszą sprze­daż należy wyko­nać tabelę zawie­ra­jącą takie nagłówki, jak: nazwa towaru, cena jed­nost­kowa, sprze­dana ilość w danym okre­sie, war­tość sprze­daży, war­tość sprze­daży male­jąco, sku­mu­lo­wana war­tość sprze­daży, pro­cen­towy udział sku­mu­lo­wa­nej war­tość sprze­daży, kla­sy­fi­ka­cja ABC oraz osta­teczna kwa­li­fi­ka­cja ABC pro­duk­tów.

W gru­pie A znaj­dują się towary, któ­rych kolejne sku­mu­lo­wane war­to­ści nie prze­kra­czają 80% całej war­to­ści sprze­daży w danym okre­sie, w gru­pie B znaj­dują się pro­dukty mię­dzy 80,01% a 95% całej war­to­ści sprze­daży, nato­miast cała reszta towa­rów, to grupa C.

1. A zatem zaczy­namy! Pierw­sze co robimy, to wypi­su­jemy wszyst­kie ofe­ro­wane przez nas pro­dukty wraz z ich ceną, sprze­daną ilo­ścią oraz war­to­ścią sprze­daży:

082. Następnym krokiem jest uporządkowanie wartości sprzedanych towarów w kolejności od najdroższej do najtańszej:

023. Teraz poszczególne otrzymane wyniki "wartości sprzedaży malejąco" dodajemy do siebie, a wyniki kolejno zapisujemy w następnej kolumnie:

033

4. Następnym krokiem jest obliczenie jaki procentowy udział całości stanowią poszczególne wyniki skumulowanej wartości sprzedaży. W tym celu dzielimy otrzymany wynik w kolumnie 7. przez całą wartość sprzedaży (81 620 zł):

04

5. Zgodnie z tym, co pisałem na początku, towary do 80% to grupa A, między 80,01, a 95% to grupa B, reszta to grupa C, dokonujemy podziału towarów:

055

6. Ostatnim krokiem jest wypisanie towarów w takiej kolejności, aby odpowiadały przyporządkowanej grupie . W tym celu patrzymy na kolumnę "Wartość malejąco" i patrzymy na kolejno otrzymywane wyniki. W wierszu 2. tej kolumny mamy wartość 11 200, a zatem w poprzedniej kolumnie "Wartość" szukamy towaru o tej wartości. W tym przypadku jest to twardy dysk i to jego nazwę zapisujemy w 2. wierszu tej kolumny. Analogicznie postępujemy z dalszymi towarami:

06Na tej podstawie wiemy, że urządzeniami, które warto udoskonalać i poświęcać im najwięcej uwagi w promocji, czy zaawansowaniu technologicznym są monitor, twardy dysk, karta graficzna, procesor, płyta główna, pamięć RAM oraz CD-ROM.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (4)

Dodaj komentarz
 • Gość *.zeelandia.pl

  Fajna strona, ale czasami należy uściślić kilka kwestii. Przedstawiono w tym artykule:

  "Istotą prowadzenia klasyfikacji ABC jest znalezienie wśród oferowanych przez nas towarów lub usług elementów najbardziej wartościowych i skoncentrowanie na nich swojej uwagi, aby uzyskiwać jeszcze lepsze wyniki sprzedażowe."

  Jest to prawda, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko jedno kryterium wartość, a jak wiemy klasyfikacja ABC ma zastosowanie w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przede wszystkim na wstępie należałoby zaznaczyć, iż klasyfikacja ABC to metoda jednokryterialna, a kryterium może być cokolwiek bądź, np.: częstotliwość wydań, ilość wydań, wartość (przykład), marżowość netto, marżowość brutto itd.

 • jakub.brandt

  Dziękuję za tę sugestię, na pewno wkrótce pojawią się również artykuły prezentujące inne metody klasyfikacji :)

 • Gość: [TM] *.multi.internet.cyfrowypolsat.pl

  "2. Następnym krokiem jest uporządkowanie wartości sprzedanych towarów w kolejności od najdroższej do najtańszej"
  Chyba jednak od "największej" do "najmniejszej". Odwołanie do ceny może wprowadzić w błąd sugerując sortowanie właśnie wg ceny a nie wartości sprzedaży.

 • jakub.brandt

  Kwestia nazewnictwa ;) Myślę, że sporządzona tabela w kroku 2. jasno pokazuje co należy zrobić, którą kolumnę brać pod uwagę, przez co dwa słowa nie zmienią znaczenia podpunktu :)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci