Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Logistyka nie z tej ziemi

jakub.brandt

Przy­wo­dząc w gło­wie słowo logi­styka, w głów­nej mie­rze przed oczami mamy kon­te­nery, palety, maga­zyny, a także poszcze­gólne środki trans­portu. Nie należy jed­nak zapo­mi­nać, że sta­nowi ona rów­nież pod­stawę dla pro­ce­sów… nie tej ziemi! Na czym polega logi­styka kosmiczna, w jaki spo­sób można wynieść w prze­strzeń ładunki i kto się tym zaj­muje? Czy różni się zna­cząco od wszyst­kim zna­nych czyn­no­ści?

Logi­stykę kosmiczną naj­pro­ściej można zde­fi­nio­wać jako prze­miesz­cza­nie ładun­ków oraz obiek­tów z powierzchni ciała nie­bie­skiego i z powro­tem, a także ogół pro­ce­sów temu towa­rzy­szą­cych (np. pla­no­wa­nie i kon­trola). Oprócz odpo­wied­nich dzia­łań, do nie­zbęd­nych ele­men­tów zali­czamy:

  • Infra­struk­turę naziemną, czyli porty kosmiczne,
  • Infra­struk­turę prze­strzenną, czyli wydzie­loną prze­strzeń powietrzną,
  • Środki wyno­sze­nia, czyli waha­dłowce i rakiety.

Każ­demu z wyżej wymie­nio­nych obiek­tów czy miejsc, przy­pi­suje się kon­kretne zada­nia i funk­cje. Wciąż jed­nak się roz­wi­jają, a inży­nie­ro­wie pra­cują nad ich sku­tecz­nym dzia­ła­niem. W pla­ców­kach nale­żą­cych do infra­struk­tury naziem­nej dosto­so­wuje się różne rodzaje rakiet, a także zaj­muje się meto­dami skra­ca­nia czasu pomię­dzy zamó­wie­niem, a wynie­sie­niem ładunku. Ponadto, zwraca się uwagę na wyko­rzy­sta­nie lot­nisk w celu star­tów maszyn kosmicz­nych i prze­cho­dze­nie w inte­gra­cji ładunku z AOP na ITL. AOP to skrót od nazwy Assem­bly On Pad i ozna­cza mon­taż prze­no­szo­nego dobra na sta­nowisku star­to­wym. ITL nato­miast to Inte­gra­tion- Trans­fer- Launch, czyli Inte­gra­cja- Trans­fer- Wynie­sie­nie.

zdjecieW infra­struk­tu­rze prze­strzen­nej docho­dzi m.in. do bada­nia inte­gra­cji ruchu Ziemi z prze­strze­nią kosmiczną. Nau­kowcy sku­piają się rów­nież na środ­kach wyno­sze­nia- sta­rają się upro­ścić napęd, wyko­rzy­sty­wać jak naj­mniej tok­sycz­nych mate­ria­łów oraz dopra­co­wy­wać spraw­dzone roz­wią­za­nia tech­niczne.
Do prze­miesz­cza­nia ładun­ków na orbitę, używa się che­micz­nych rakiet jed­no­ra­zo­wego użytku. Zle­ce­nio­daw­cami w głów­nej mie­rze są duże orga­ni­za­cje publiczne. Pla­no­wane jest jed­nak prze­ję­cie czę­ści dóbr mate­rial­nych, które mają zna­leźć się na ISS, przez pry­watne przed­się­bior­stwa. Upań­stwo­wie­nie takich pro­ce­sów cha­rak­te­ry­zuje bowiem wiele wad. Aby zmi­ni­ma­li­zo­wać ilość złych stron, wpro­wa­dza się dodat­kowe roz­wią­za­nia. Sytu­acja wyja­śniona jest w poniż­szej tabeli.

tabela1

Jakie świa­towe firmy znane są z łącze­niem logi­styki z Kosmo­sem? Zacz­nijmy od Spa­ceX– Space Explo­ra­tion Tech­no­lo­gies Cor­po­ra­tion. Celem dzia­łal­no­ści ame­ry­kań­skiego przed­się­bior­stwa jest zmniej­sze­nie kosz­tów prze­miesz­cza­nia ładun­ków. Zasły­nęło głów­nie dzięki pro­duk­cji rakiet orbi­tal­nych o nazwie Fal­con. Drugą spółką jest Vir­gin Galac­tic, znane przede wszyst­kim ze stat­ków kosmicz­nych star­tu­ją­cych z innego statku powietrz­nego. Dzia­ła­nie to nadaje więk­szą pręd­kość począt­kową maszy­nie. ESA z kolei to Euro­pej­ska Agen­cja Kosmiczna, która poja­wiła się w roku 1975. Zada­niem orga­ni­za­cji jest skon­stru­owa­nie rakiet nośnych wszyst­kich typów. Obec­nie, ESA jest w posia­da­niu 3. Oprócz wcze­śniej wymie­nio­nych kon­cer­nów, pracę nad logi­styką w Kosmo­sie pro­wa­dzą m.in. Orbi­tal Scien­ces, MSK, Orion czy STS.

Logi­styka kosmiczna jest nie­zwy­kle postę­pową dzie­dziną. Do 2020 roku mają zostać zwięk­szone ilo­ści eks­plo­ato­wa­nych ładun­ków i ich ilość. Ponadto, do tego samego roku, na rynku ma poja­wić się rakieta, która wynie­sie dobra mate­rialne w prze­strzeń o masie 100 ton.

Pod wzglę­dem two­rze­nia Kosmicz­nego Łań­cu­cha Dostaw, naj­le­piej roz­wija się… Ame­ryka ze swoim pro­gra­mem MIT Space Logi­stics Pro­ject. Zarzą­dzają nim David Sim­chi-Levi i Oli­vier de Weck. Dzia­łal­ność podzie­lona jest na 3 etapy:

Bada­nie pro­ce­sów logi­stycz­nych na Ziemi- te mają zostać prze­nie­sione w prze­strzeń kosmiczną. Pod obser­wa­cją są pro­ce­dury woj­skowe.

Stwo­rze­nie sieci logi­styki kosmicz­nej- orbity Marsa, Księ­życa i naszej pla­nety sta­no­wią węzły. Oprócz tego, w modelu znaj­dziemy miej­sca lądo­wa­nia i punkty libra­cyjne.

Symu­la­cje prze­pro­wa­dzane na pro­to­ty­pie.

Tak pro­fe­sjo­nalne czyn­no­ści podej­mo­wane przez wiele firm godne są pochwały. Mam nadzieję, iż uda im się doko­nać rewo­lu­cji w dzie­dzi­nie logi­styki i bran­żami spo­krew­nio­nymi jak np. tury­styką. Warto na bie­żąco obser­wo­wać ich dzia­ła­nia, ze względu na liczne udane kroki.

Artykuł gościnny

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • Gość: [Third] *.static.ip.netia.com.pl

    Ciekawy artykuł, zgadzam się że każdy powinien wiedzieć co to tak naprawdę znaczy logistyka ;)

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci