Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Nie powielaj zachowań innych

jakub.brandt

Tłum

Po kon­tak­tach z oso­bami, które osią­gnęły sze­roko pojęty suk­ces bizne­sowy dosze­dłem do wnio­sku, że w dro­dze do ponad­prze­cięt­nych wyni­ków zawo­do­wych warto iść wła­sną ścieżką i nie zwra­cać uwagi na panu­jące trendy.

Pod­sta­wową rze­czą, jakiej uczę się od wła­ści­cieli dużych firm jest to, że żaden z nich nie sta­rał się naśla­do­wać spo­sobu myśle­nia kogoś innego. Wszy­scy ludzie suk­cesu zdają się na wła­sną intu­icję i swoją filo­zo­fię wdra­ża­nia oraz udo­sko­na­la­nia pro­duktu. Gosz­cząc w podwar­szaw­skiej fir­mie trans­por­to­wej jeden z Dyrek­to­rów Logi­styki nauczył mnie, że we wsze­la­kich sfe­rach życia nie można naśla­do­wać ruchów innych, trzeba mieć wła­sny pomysł na sie­bie, ponie­waż dopiero wów­czas zosta­niemy zauwa­żeni. Gdy powie­lamy spo­sób myśle­nia innych ludzi, to rów­nież nasze rezul­taty będą takie, jak innych- naj­czę­ściej prze­ciętne.

Ucząc się języka wło­skiego, w mojej dzie­się­cio­ty­sięcz­nej miej­sco­wo­ści jestem praw­do­po­dob­nie jedy­nym, który posta­no­wił się nauczyć tego języka. Wła­śnie ta ory­gi­nal­ność otwiera mi drzwi do kilku faj­nych zajęć, jak choćby tłu­macz, czy pry­watny nauczy­ciel. Nigdy nie wybie­ram roz­wią­zań okle­pa­nych, naj­czę­ściej sta­ram się iść „pod prąd”, gdyż to wów­czas posze­rzamy swoją strefę kom­fortu.

A zatem pod­sta­wowe prze­sła­nie, jakie pły­nie z tego arty­kułu jest takie, aby­ście nie zwra­cali uwagi na to, co robią inni, ponie­waż dopiero w momen­cie, gdy będzie­cie postę­po­wać w zgo­dzie z wła­snym prze­ko­na­niem i wła­sną intu­icją, zacznie­cie osią­gać wybitne rezul­taty. W świe­cie, gdy nie­mal każdy zabiera się za pisa­nie w inter­ne­cie o spo­rcie, modzie, czy goto­wa­niu ja wybra­łem drogę „pod prąd”, drogę, którą podąża nie­wielka liczba osób i wła­śnie dla­tego Logi­styka. blox. pl bez potrzeby inwe­sto­wa­nia w płatne reklamy w ciągu roku zebrała pół tysiąca sta­łych czy­tel­ni­ków, za co bar­dzo Wam dzię­kuję!

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (7)

Dodaj komentarz
 • 5000lib

  Własna droga jest ważna, ale co do nieinwestowania w płatne reklamy ,to nie do końca z mojej perspektywy tak, masz za sobą portal gazety.pl, która podwiesza niektóre notki na główną i to w dużej mierze jest mechanizm promocyjny. Jeden z wielu, poza tym, myślałam, że dowiem się z tej notki więcej niż to ile osób blog odwiedza, i że trzeba iść pod prąd, własną drogą- to chwytliwy, ale slogan. Szkoda. Pozdrawiam,

 • Gość: [Primero] *.ssp.dialog.net.pl

  To samo tyczy się sieci. Jedne z częściej pojawiających się zagadnień:
  1. "Proszę stworzyć nam taką stronę, jak konkurencja, tylko inną."
  2. "Chcemy być tak wysoko jak konkurencja. Proszę zobaczyć jak oni to robią."
  3. "Nie chcemy niczego dodawać. Blog? Poradnik? To może później. Aha i żeby strona miała niebieski kolor..." wymieniać można bardzo długo.

 • jakub.brandt

  5000lib- Owszem, mam za sobą portal Gazeta.pl, ale to nie jest tak, że na stronę główną serwisu trafi każdy artykuł. Aby konkretny wpis się tam znalazł, musi najpierw przyciągnąć Czytelników (w moim przypadku z portali społecznościowych), a zatem jeśli mój tekst znalazł się na stronie Gazeta.pl, musiał najpierw obronić się formą i tematyką wśród stałych Czytelników bloga Logistyka.blox.pl, a dopiero później mógł zostać wypromowanym na szerszą skalę.

  Nie można od razu zdradzać całej swojej wiedzy, zapraszam do regularnego zaglądania na bloga, a pojawiać się tu będzie więcej ciekawych artykułów :)

 • Gość: [Michal30] *.internetia.net.pl

  No tak już czasem jest że kopiowanie w biznesie lepiej popłaca niż innowacja.
  Nie jeden model biznesowy to kalka innego z za oceanu.

 • Gość: [marketingovo.pl] *.free.aero2.net.pl

  Przeniesienie na nowy rynek sprawdzonego sposobu na biznes to bardzo dobre rozwiązanie

 • Gość: [labkrol] *.wroclaw.vectranet.pl

  czasami wystarczy dodać cos wyjątkowego do oferowanego pakietu usług, tak jak na przykład przy usługach z zakresu diagnostyki medycznej do badań krwi dodać sprawdzenie poziomu witaminy D3

 • studioczystosci

  Ważne jest to żeby robić coś dla ludzi a na pewno będzie dobrze zawsze

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci