Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Wykorzystaj każdą okazję!

jakub.brandt

okazja, motywacja, wykorzystaj okazję

Kilka życio­wych doświad­czeń skło­niło mnie do podzie­le­nia się z Wami moimi spo­strze­że­niami doty­czą­cymi wyko­rzy­sty­wa­nia nada­rza­ją­cych się oka­zji i szans na zmie­nie­nie swo­jego życia.

1. Słu­chaj star­szych od sie­bie- Osoby z więk­szym doświad­cze­niem w danej dzie­dzi­nie mogą oka­zać się bez­cen­nym wspar­ciem w pod­ję­ciu waż­nej decy­zji, dla­tego nie lek­ce­waż ich zda­nia i wysłu­chaj! Nawet jeśli posta­no­wisz ina­czej, a Twój pomysł nie wypali, na pod­sta­wie wcze­śniej­szych roz­mów będziesz miał odpo­wiedź dla­czego się nie udało i co zro­bi­łeś źle.

2. Nie oglą­daj się na innych- Od dłuż­szego czasu zauwa­żam, że gdy robimy wszystko według swo­jego uzna­nia i nie oglą­damy się na zacho­wa­nia innych- osią­gamy świetne rezul­taty, ponie­waż wyróż­niamy się z tłumu. Z takiego samego zało­że­nia wysze­dłem nie­mal rok temu, gdy w tech­ni­kum popo­łu­dniami był orga­ni­zo­wany kurs obsługi wózka widło­wego, któ­rego ukoń­cze­nie skut­ko­wało otrzy­ma­niem pozwo­le­nia na pro­wa­dze­nie tego typu urzą­dze­nia. Tak się zło­żyło, że w piąt­kowe popo­łu­dnie żad­nemu z uczniów nie chciało się sie­dzieć do 19.00 w szkole, więc co zro­bi­łem? Oczy­wi­ście gdy wszy­scy, jak jeden mąż, opu­ścili salę wymy­śla­jąc słabą wymówkę, ja jako jedyny nie oszu­ka­łem wykła­dowcy i zosta­łem. Była to jedna z naj­lep­szych decy­zji w życiu, ponie­waż poskut­ko­wała przede wszyst­kim zdo­by­ciem wie­dzy, którą mogłem prze­ka­zać i Wam we wcze­śniej­szych arty­ku­łach, poza tym otrzy­ma­łem od wykła­dowcy płytę z mate­ria­łami uży­tymi pod­czas całego kursu.

Nie wiem, czy wie­ści tak szybko się roz­cho­dzą, ale krótko po tym dniu otrzy­ma­łem wia­do­mość z ofertą współ­pracy od jed­nej z pod­po­znań­skich firm. Ponie­waż mój blog nie był jesz­cze tak roz­po­wszech­niony w sieci, zapy­ta­łem, jak mnie Pań­stwo zna­leźli, na co usły­sza­łem odpo­wiedź: „Jesz­cze ni­gdy nie spo­tka­li­śmy tak uczci­wego i pro­fe­sjo­nal­nego chło­paka”. Współ­praca, którą nawią­za­li­śmy trwa do dziś, a osoby, które wyszły, mogą tylko żało­wać!

3. Rozważ każdą pro­po­zy­cję- Kil­ka­dzie­siąt lat temu Bill Gates otrzy­mał pro­po­zy­cję napi­sa­nia opro­gra­mo­wa­nia dla kom­pu­tera, a ponie­waż był jesz­cze nasto­lat­kiem i nie miał poję­cia jak się za to zabrać, nie był prze­ko­nany, czy sobie pora­dzi. Mimo to zgo­dził się na tę pro­po­zy­cję. To prze­ko­na­nie o wła­snym suk­ce­sie pozwo­liło mu na zbu­do­wa­nie jed­nej z naj­więk­szych marek na świ­cie! Ty rów­nież, gdy następ­nym razem dosta­niesz ofertę, dobrze się zasta­nów, zanim ją odrzu­cisz. To, że w danej chwili cze­goś nie potra­fisz, nie ozna­cza, że się tego nie zdo­łasz nauczyć.

4. Czy­taj mię­dzy wier­szami- Jeśli macie kon­takt z osobą, która osią­gnęła suk­ces, wyko­rzy­staj­cie to! Zobacz­cie w jaki spo­sób pod­cho­dzi do życia, jak komu­ni­kuje się z innymi, jak reaguje na zacho­wa­nia innych, jakie są jej war­to­ści. Zaw­sze z dużym sza­cun­kiem będę mówił o nauczy­cielu języka angiel­skiego, który uczył mnie przez 3 lata tech­ni­kum. Posiada on swoją firmę, dla­tego na każ­dej lek­cji, gdy scho­dzimy na tematy bar­dziej bizne­sowe niż edu­ka­cyjne, sta­ram się wyczy­tać mię­dzy wier­szami, jakie ma on podej­ście do zara­bia­nia, co jest dla niego ważne i czym się kie­ruje w zara­bia­niu pie­nię­dzy. Umie­jęt­ność odczy­ta­nia tego, co nie­wy­po­wie­dziane wprost jest tutaj klu­czowe, a jeśli to opa­nu­je­cie, posią­dzie­cie wszelką wie­dzę, jaka Was inte­re­suje!

5. Potk­nię­cie to też oka­zja! – W dru­giej kla­sie tech­ni­kum obla­łem prak­tyczny egza­min zawo­dowy- zabra­kło mi jed­nego pro­centu! Mia­łem ochotę dać za niego wszyst­kie pie­nią­dze świata. Jakiś czas temu dowie­dzia­łem się o moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia mię­dzynarodowego cer­ty­fi­katu dla logi­sty­ków, jest jed­nak waru­nek- trzeba mieć zdane egza­miny teo­re­tyczne z kwa­li­fi­ka­cji na co naj­mniej 70%, nato­miast egza­miny prak­tyczne na 80%. Naj­śmiesz­niej­sze jest to, że gdy­bym dwa lata temu fak­tycz­nie ubła­gał komi­sję o ten jeden pro­cent, nie miał­bym moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia tego cer­ty­fi­katu, gdyż zabra­kłoby mi 5% do wyma­ga­nego mini­mum, a dzięki zna­ko­mi­temu przy­go­to­wa­niu do poprawki, egza­min zali­czy­łem na 96%, co było jed­nym z naj­lep­szych wyni­ków w kla­sie.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (3)

Dodaj komentarz
  • kontaoszczednoscioweblog

    Dobre rady, szkoda, że tak rzadko je stosuję...

  • Gość: [marcjan] *.static.ip.netia.com.pl

    Fajny artykuł, rady przydatne, sam stosuje pare w codziennym zyciu takze approved! :)

  • Gość: [pada deszcz] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

    a wiesz, dlaczego bill gates, mimo że był nastolatkiem otrzymał propozycję od ibm'a napisania sytemu operacyjnego? ano dlatego, że jego mama była dobrą znajomą prezesa ówczesnego ibm'a. poza tym bill gates był słabym programistą i odkupił dos od kolegi za jakieś marne grosze. tak więc, takie rady to se można włożyć. jak moja mama mi załatwi fuchę to też z niej skorzystam.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci