Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Znów przegrałeś? Nic nie straciłeś, a zyskałeś więcej, niż Ci się wydaje!

jakub.brandt

motywacja

Marze­nia i pasje są prze­różne, a wiele z naszych idei wydaje się być nie­osią­gal­nymi punk­tami w morzu pra­gnień i zachcia­nek. Ty jed­nak nie chcesz, aby były tak daleko od Cie­bie, prawda? Podej­mu­jesz się wyzwa­nia, roz­po­czy­nasz walkę, mozolną naukę, czy cięż­kie tre­ningi. Dałeś z sie­bie wię­cej niż 100%, ale… po dro­dze coś spra­wiło, że się potkną­łeś i upa­dłeś. Nie rozu­miesz, gdzie popeł­ni­łeś błąd i nie masz siły, aby wstać. Co zro­bić w takiej sytu­acji?

Nie przej­muj się poraż­kami. Przej­muj się szan­sami które tra­cisz, jeśli nie pró­bu­jesz.

Naj­prost­sza rada ode mnie, któ­rej nie można ina­czej spre­cy­zo­wać– nie pod­da­waj się! Nie­ważne w jakiej pozy­cji się znaj­du­jesz, zawsze można wstać, otrze­pać się, uśmiech­nąć się iro­nicz­nie losowi pro­sto w twarz i wró­cić z podwójną deter­mi­na­cją do wcze­śniej wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści. Pra­gnę zauwa­żyć, że nawet nie­omylne roboty cza­sami zepsują się i należy je wtedy napra­wić. Inży­nie­ro­wie nie zigno­rują zaist­nia­łego pro­blemu. I to dla­tego, że nie ma rze­czy, która nie popsu­łaby się po pew­nym cza­sie. Tak samo czło­wiek popeł­nia błędy! Nie­stety, wiele osób myli błąd z porażką. A czy Ty widzisz róż­nicę? Nie? Błąd jest nie­od­łącz­nym ele­men­tem czło­wieka. Można popeł­nić go na każ­dym kroku- przy wybo­rze restau­ra­cji, książki, w zada­niu domo­wym. A porażka? Nastę­puje wtedy, gdy kumu­la­cja wszyst­kich błę­dów spra­wia, że odpusz­czasz, że się pod­da­jesz. Myślisz, że jed­nak jesteś zbyt słaby, aby spro­stać zada­niu. Powiem Ci coś w sekre­cie. Wielcy ludzie popeł­niają masę błę­dów, ale ni­gdy w ich życiu nie znaj­dzie się miej­sce na porażkę. A wiesz dla­czego? Bo ludzie suk­cesu zdają sobie sprawę z tego, że bez upad­ków ni­gdy nie wygrają. Prze­graną przyj­mują na sie­bie z pokorą, wycią­gają z niej lek­cję i pną się dalej. Nabyte po dro­dze doświad­cze­nia spra­wiają, że wię­cej nie popeł­nią tego samego błędu, a nową wie­dzą mogą podzie­lić się z innymi. Chcą coś osią­gnąć, więc zbie­rają się do zada­nia od nowa, od zera.

Jesteś zabawny, jeśli uwa­żasz, że trium­fu­jący ludzie ni­gdy się nie mylą. Ba, oni poty­kali się wię­cej razy, niż prze­ciętny czło­wiek! W dro­dze do celu nie jest naj­waż­niej­sze to, jak szybko bie­gniesz. Grunt, że wciąż wyprze­dzasz osoby nie­po­tra­fiące wziąć się w garść, sie­dzące na kana­pie przed tele­wi­zo­rem i z zawi­ścią patrzące na tych, któ­rzy mają odwagę speł­niać swoje marze­nia. Naj­waż­niej­sze jest to, ile cio­sów jesteś w sta­nie przy­jąć na sie­bie i nie­prze­rwa­nie dążyć do osią­gnię­cia wcze­śniej wyzna­czo­nych zamia­rów. Pamię­taj rów­nież, aby ni­gdy się nie zatrzy­my­wać. Jeśli już pod­ją­łeś się wyzwa­nia, to nie rezy­gnuj. Możesz zwol­nić, ale bez względu na to co się sta­nie- nawet nie przy­mie­rzaj się do zaha­mo­wa­nia. Jeśli teraz przysta­niesz, to za 10 lat będziesz żało­wać swo­jej decy­zji. Bo nie miało tak wyjść. A jeżeli tylko spo­wol­nisz swój ruch, to mimo wszystko, na­dal będziesz robić postępy i ulep­szać sie­bie samego.

Znasz może pew­nego Pana o nazwi­sku Ford? Uważa się, że Ford Motor Com­pany, któ­rego był wła­ści­cie­lem, zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał rynek moto­ry­za­cyjny. Jak myślisz? Czy było to jego pierw­sze przed­się­bior­stwo? Wła­ści­wie to nie- te pierw­sze zban­kru­to­wały. Firmę tę zało­żył w wieku 44 lat, a każdy wcze­śniejszy eks­pe­ry­ment oka­zał się być klapą. A czy osią­gnąłby taki suk­ces, jeśli po pierw­szych nie­po­wo­dze­niach pod­dałby się? Oba­wiam się, że nie. Z pew­no­ścią zatrud­niłby się w czy­jejś fabryce, speł­nia­jąc marze­nia innych osób, a nie swoje. Dzięki naszym błę­dom możemy nabrać wyjąt­ko­wych doświad­czeń i lek­cji życia, któ­rych ni­gdy nie zapo­mnimy. Uwierz mi, że żaden pod­ręcz­nik, ani porad­nik nie prze­każe Ci w lep­szy spo­sób wie­dzy, niż los. Od teraz- nie pono­sisz pora­żek. Rozu­miesz? Nigdy wię­cej się nie pod­dasz, więc porażka jest wyklu­czona. Błędy- rzecz natu­ralna, popeł­niaj je, bo to dowód na to, że robisz coś wspa­nia­łego ze swoim życiem.

Artykuł gościnny

 

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci