Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Sprawdź się w roli logistyka!

jakub.brandt

logistyk, sprawdź się w roli logistyka

Dzięki prze­pro­wa­dzo­nej w zeszłym roku ankie­cie wywnio­sko­wa­łem, że zależy Wam na bliż­szym pozna­niu pracy logi­styka w fir­mie. Jed­nym z zadań logi­styka w przed­się­bior­stwie jest bada­nie popytu na ofe­ro­wany towar. W znacz­nej mie­rze polega to na zaba­wie w „chy­bił-tra­fił”, gdyż ni­gdy nie mamy stu­pro­cen­to­wej pew­no­ści, jakie będzie zapo­trze­bo­wa­nie na pro­dukt w kon­kret­nym dniu. Zain­spi­ro­wany ćwi­cze­niem prze­sta­wio­nym na warsz­ta­tach Poli­tech­niki Poznań­skiej przez dr inż. Pio­tra Cyplika przy­go­to­wa­łem dla Was zabawę mającą na celu poka­zać Wam, na czym polega praca logi­styka w fir­mie.

Na począ­tek przed­sta­wię Wam pro­ste zasady. Waszym zada­niem jest doko­ny­wa­nie bie­żą­cych dostaw arty­kułu na maga­zyn tak, by zapas nie był ani zbyt duży, ani zbyt mały. Tabela pre­zen­to­wana poni­żej jest przy­kła­dem. Pod­czas ćwi­cze­nia (trwa­ją­cego mie­siąc) podam Wam 1. wiersz tabeli, a Wy musi­cie decy­do­wać kiedy oraz w jakich ilo­ściach doko­nać dostawy na następne dni. Ważna infor­ma­cja! Dostawa towaru na maga­zyn trwa 4 dni! A zatem, jeśli zamó­wimy towar w 1. dzień, będziemy mogli z niego sko­rzy­stać w 5. dniu, jeśli zamó­wimy w 6. dniu, na maga­zyn dotrze w 10. dniu i tak dalej.

Z mojej strony codzien­nie otrzy­my­wać będzie­cie tylko infor­ma­cję o zapo­trze­bo­wa­niu (4. kolumna). Cała reszta- bie­żący stan maga­zynu, czy wiel­kość zamó­wie­nia pozo­staje Waszym zada­niem. Istotny jest wiersz ozna­czony cyfrą 4. Jeśli zapo­trze­bo­wa­nie na pro­dukt jest więk­sze, niż wiel­kość naszego zapasu na maga­zynie oczy­wi­ście sprze­damy tylko tyle sztuk ile posia­damy w fir­mie, a tyle sztuk, ile nie byli­śmy w sta­nie sprze­dać zapi­su­jemy w ostat­niej kolum­nie. Naj­le­piej, gdyby po skoń­czo­nym mie­siącu w ostat­niej kolum­nie znaj­dy­wały się same zera, gdyż będzie to znak, że wszyst­kie zamó­wie­nia zostały zre­ali­zo­wane kom­plet­nie i Wasze dostawy były reali­zo­wane w odpo­wied­niej wiel­ko­ści we wła­ści­wym cza­sie.

Oczy­wi­ście do otrzy­ma­nej dostawy doda­jemy towar, który został nam na maga­zynie z poprzed­niego dnia.

Po otrzy­ma­niu zapo­trze­bo­wa­nia na towar w danym dniu sta­raj się od razu pod­jąć decy­zję, czy doko­nu­jesz dostawy na kolejne dni mie­siąca. Zapisz wiel­kość dostawy w przedostat­niej kolum­nie (Zamó­wie­nie), a 4 wier­sze niżej w kolum­nie „Dostawa” prze­pisz war­tość dostawy, by nie zapo­mnieć, że od tego dnia możesz korzy­stać z nowych towa­rów.

Tabela przykładowa

popytt

Popyt na konkretny dzień będziecie otrzymywać codziennie w tym artykule, na Facebooku oraz na naszej GRUPIE.

Tabela właściwa

Sprzedawany towar: Odtwarzacze radiowe
TABELA37

UWAGA!!! Od 1 maja pracę w mojej fir­mie roz­po­czyna nowy maga­zy­nier, który zaży­czył sobie, aby na koniec dnia 30 kwiet­nia na maga­zy­nie znaj­do­wały się radia w prze­dziale 100–200 sztuk, a zatem od dziś musi­cie tak pla­no­wać dostawy, aby na koniec mie­siąca, na koniec 30. dnia na maga­zy­nie znaj­do­wało się co naj­mniej 100 odtwa­rza­czy, ale nie wię­cej, niż 200!

Wła­śnie mija 30; ostatni, dzień z Wami w roli logi­sty­ków mojej firmy. Dzi­siej­sze zapo­trze­bo­wa­nie na radia wynio­sło 16 sztuk. Nie­stety nie macie już moż­li­wo­ści zama­wia­nia nowych dostaw odtwa­rza­czy radio­wych. Jeśli Wasz obecny stan maga­zynu (różowe X8) wynosi co naj­mniej 16 sztuk, może­cie w poma­rań­czowe X4 wpi­sać, że sprze­da­li­ście 16 sztuk, a w brą­zowe X7 wpisz­cie 0, ponie­waż sprze­da­li­ście wszyst­kie zamó­wione sztuki. Ale jeśli na maga­zy­nie macie mniej, niż 16 odtwa­rza­czy, w poma­rań­czowe X4 wpisz­cie liczbę odtwa­rza­czy, jaką posia­da­cie na sta­nie, a ilość sztuk, któ­rych nie jeste­ście w sta­nie sprze­dać wpisz­cie w brą­zowe X7.

Pamię­taj­cie, że na koniec mie­siąca Wasz stan maga­zynu powi­nien wyno­sić od 100 do 200 sztuk odtwa­rza­czy radio­wych, dla­tego jeśli w gra­na­to­wym X3 zmie­ści­li­ście się w tym prze­dziale, a po dro­dze (w kolum­nie liczba nie­sprze­da­nych sztuk) zapi­sy­wa­li­ście same „0” jeste­ście na dobrej dro­dze, by stać się świet­nymi logi­sty­kami!

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci