Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Chyba czas się poznać

jakub.brandt

Logistyka.blox.pl

Zapro­si­łem Was do świata, w któ­rym, gdyby to wszystko zli­czyć, na czy­ta­nie moich arty­ku­łów poświę­ci­li­by­ście kilka godzin… kilka godzin, po lek­tu­rze któ­rych nawet nie wie­dzie­li­by­ście kto się kryje za tymi tek­stami. A zatem, po pół­to­ra­rocz­nej przy­go­dzie z blo­go­wa­niem na plat­for­mie Blox.pl, nad­szedł czas, byście poznali chło­paka, który ze swo­jej pasji zro­bił coś, o co ni­gdy wcze­śniej by sie­bie nie podej­rze­wał!

Dzien­ni­kar­stwem pasjo­nuję się od cza­sów mojego pierw­szego kom­pu­tera, na któ­rym pisa­łem róż­nego rodzaju newsy, arty­kuły, czy felie­tony. Wiem, wiem… mia­łem nie­spełna 10 lat, a moich wypo­cin nie będę tutaj cyto­wał, gdyż oba­wiam się, że Czy­tel­nicy zaczę­liby masowo zwra­cać bilety na Pol­ską Noc Kaba­re­tową :). Fakt jest taki, że blo­guję od cza­sów pod­sta­wówki, a mój pierw­szy blog doty­czył fil­mów i seriali. Z cza­sem zmie­ni­łem tema­tykę na piłkę nożną (chyba tylko moja sio­stra jest w sta­nie zli­czyć, ile razy zakła­da­łem nowego, lep­szego bloga spor­to­wego), póź­niej pisa­łem o muzyce, aż wresz­cie, po cza­sie szu­ka­nia samego sie­bie, stwier­dzi­łem, że faj­nie byłoby pisać o czymś, co naprawdę mnie inte­re­suje i co ota­cza mnie prak­tycz­nie na co dzień– o logi­styce (choć teraz już nie tylko o niej).

Blog jest dla mnie spo­so­bem na poma­ga­nie kole­gom i kole­żan­kom po fachu, wyra­ża­nie sie­bie oraz zyska­nie kon­tak­tów w obsza­rach, które mnie inte­re­sują (głów­nie logi­styka i dzien­ni­kar­stwo). Ukoń­czy­łem już tech­ni­kum logi­styczne i na dzień dzi­siej­szy bloga trak­tuję jako pierw­szo­pla­nowe zaję­cie, poza któ­rym sporą część doby spę­dzam przy orga­nach. Relak­suję się pod­czas meczów FC Bar­ce­lony. Poza tym, od jakichś 4–5 lat, zagłę­biam się w tema­tykę moty­wa­cji oraz samo­roz­woju. Lubię czy­tać książki (głów­nie bio­gra­fie ludzi suk­cesu, któ­rych stresz­cze­nia co jakiś czas pre­zen­tuję na blogu), a w wol­nych chwi­lach uczę się języka wło­skiego. Wła­ści­wie każdy arty­kuł two­rzę przy muzyce zespołu Westlife.

Nie­wiele osób wie, że mało bra­ko­wało, a zamiast o logi­styce pisał­bym o goto­wa­niu (tech­ni­kum gastro­no­miczne było moją drugą opcją przy wybo­rze szkoły śred­niej), ale sprawy tak się poto­czyły, że tra­fi­łem do klasy logi­stycznej.

Sta­ram się mieć wyzna­czony czas na pracę w domu, pod­czas któ­rej nie tylko piszę arty­kuły na stronę, czy odpo­wia­dam na Wasze pyta­nia, ale rów­nież reali­zuję umowy zawarte z fir­mami oraz szko­łami. Chciał­bym spró­bo­wać swo­ich sił w pracy w radiu, czy pra­sie. Być może przyj­dzie jesz­cze na to czas.

Jestem zawsze uśmiech­nię­tym chło­pa­kiem spod Pozna­nia, który zde­cy­do­wa­nie wię­cej robi, niż mówi. Aha! I nazy­wam się Jakub Brandt :).

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci