Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jak wygląda egzamin w kwalifikacji A.32?

jakub.brandt

test, kwalifikacja A.32, logistyka

W naj­bliż­szym cza­sie cze­kają Was egza­miny zawo­dowe dla logi­sty­ków. O testach w kwa­li­fi­ka­cjach A. 30 oraz A. 31 pisa­łem już wcze­śniej, a dziś nad­szedł czas na kwa­li­fi­ka­cję zawo­dową A. 32.

Na stycz­nio­wym egza­mi­nie zawo­do­wym w tej kwa­li­fi­ka­cji poja­wiły się odpady. Zada­niem uczniów było mię­dzy innymi, na pod­sta­wie wzoru, obli­cze­nie poziomu recy­klingu.

Poza odpa­dami (do któ­rych będę pró­bo­wał napi­sać jakieś sen­sowne zada­nie) jest duża szansa, że na czerw­co­wym egza­mi­nie pojawi się zada­nie zwią­zane z impre­zami maso­wymi. Takie ele­menty jak obli­cze­nie ilo­ści nie­zbęd­nych toa­let, czy obli­cze­nie liczby służb porząd­ko­wych i infor­ma­cyj­nych to zada­nia dość pro­ste, o któ­rych pisa­łem już jakiś czas temu, dla­tego warto je sobie powtó­rzyć.

Oprócz tego może się zda­rzyć, że Waszym zada­niem będzie obli­cze­nie pręd­ko­ści eks­plo­ata­cyj­nej, komu­ni­ka­cyj­nejtech­nicz­nej auto­busu dowo­żą­cego uczest­ni­ków imprezy maso­wej.

Warto, byście powtó­rzyli sobie komórki orga­ni­za­cyjne w przed­się­bior­stwie oraz zada­nia, jakie na nich spo­czy­wają. Czym zaj­muje się dział kadr, dział finan­sowy, dział księ­gowy, dział logi­styczny itd.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
  • Gość: [ddddddddddd] *.dynamic-ww-02.vectranet.pl

    Czy w treści egzaminu podane są wzory?
    Np: na opłatę produktową, czy wyżej wymienione prędkości.

  • jakub.brandt

    Z reguły wzory były podawane na arkuszu.

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci