Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Nawiązuj znajomości!

jakub.brandt

znajomosci

Nie ulega wąt­pli­wo­ści, że suk­ces w bizne­sie jest bar­dzo czę­sto następ­stwem ogrom­nych zna­jo­mo­ści w danej branży. Nie­za­leż­nie, czy sta­rasz się o pracę, czy jako wła­ści­ciel przed­się­bior­stwa chcesz nawią­zać współ­pracę z inną firmą, jesteś w sta­nie osią­gnąć swój cel w głów­nej mie­rze poprzez kon­takty.

Jedną z osób, którą znam i która otwar­cie przy­znaje, że abso­lut­nie popiera przyj­mo­wa­nie do pracy zna­jo­mych, przy­ja­ciół, czy człon­ków rodziny jest Pan Jakub B. Bączek. W swo­ich fir­mach nie ma on bowiem pro­ble­mów z zatrud­nia­niem osób, z któ­rymi zna się od wielu lat, tłu­ma­cząc swoje dzia­ła­nia tym, iż zna­jomi są wier­niej­szymi pra­cow­ni­kami, potra­fią­cymi wprost powie­dzieć co sądzą o pomy­słach pre­zesa oraz oso­bami, które zde­cy­do­wa­nie dłu­żej zaj­mują swoje sta­no­wi­ska w przed­się­bior­stwie, niż osoby z zewnątrz.

Kon­tra­stem dla spo­sobu myśle­nia Pana Bączka jest postawa Pana Mate­usza Grze­siaka, według któ­rego zatrud­nia­nie zna­jo­mych, czy człon­ków rodziny jest jedną z naj­częst­szych przy­czyn upa­da­nia firm, ponie­waż wów­czas nie patrzymy na kom­pe­ten­cje, a czę­sto to wła­śnie osoby z zewnątrz mogą pochwa­lić się odpo­wied­niej­szymi kwa­li­fi­ka­cjami do obję­cia kon­kret­nego sta­no­wi­ska w naszej fir­mie.

Przed­sta­wi­łem Wam dwa odmienne spo­soby myśle­nia na temat zna­jo­mo­ści pod­czas rekru­ta­cji w przed­się­bior­stwie. Oczy­wi­ście każdy pogląd ma swoje wady i zalety, a to czym będzie­cie się kie­ro­wać w swo­jej fir­mie zależy tylko i wyłącz­nie od Was.

Znacz­nie czę­ściej się jed­nak zda­rza, że zna­jo­mo­ści wyko­rzy­stu­jemy pod­czas sta­ra­nia się o pracę. Osoby z kon­tak­tami dużo łatwiej znajdą firmę swo­ich marzeń, a zatem jak takie kon­takty zdo­być?

Jed­nym z naj­efek­tyw­niej­szych spo­so­bów na zyska­nie kon­tak­tów jest uczest­nic­two w kon­fe­ren­cjach bran­żo­wych. Mamy wów­czas pew­ność, że osoby się tam znaj­du­jące zaj­mują się podobną dzie­dziną do naszej pro­fe­sji, a wymie­nie­nie się dosłow­nie kil­koma nume­rami tele­fo­nów powo­duje, że nawią­żemy solidne kon­takty w naszym fachu, dla­tego gdy tylko masz oka­zję poja­wić się na takiej kon­fe­ren­cji, nie zasta­na­wiaj się, tylko od razu rezer­wuj miej­sce! Gwa­ran­tuję, że spo­tkasz tam wiele cie­ka­wych oso­bo­wo­ści.

Innym spo­so­bem na zdo­by­cie kon­tak­tów jest poka­za­nie się światu jako pro­fe­sjo­na­li­sta. Z mojej per­spek­tywy mogę powie­dzieć, że naj­lep­szym spo­so­bem jest pro­wa­dze­nie w miarę popu­lar­nego bloga bran­żo­wego, choć to oczy­wi­ście nie jest koniecz­ność. Są osoby, które zatrud­niają się w małej fir­mie, by nawią­zać zna­jo­mo­ści z przed­się­bior­stwami zewnętrz­nymi, poka­zać się od strony pra­cow­nika kom­pe­tent­nego i w razie ewen­tu­al­nego zwol­nie­nia mają otwarte drzwi do co naj­mniej kilku firm, z któ­rymi współ­pra­co­wali w ostat­nim cza­sie.

Oczy­wi­ście nie trzeba pro­wa­dzić wła­snej dzia­łal­no­ści, by dostrzec korzy­ści pły­nące z sze­ro­kich zna­jo­mo­ści. Znasz muzyka- możesz w każ­dej chwili poży­czyć nagło­śnie­nie na małą imprezę, znasz księ­go­wego- możesz za darmo pora­dzić się w zawi­ło­ściach podat­ko­wych, znasz infor­ma­tyka- możesz szybko i tanio przy­wró­cić swój kom­pu­ter do stanu uży­wal­no­ści i tak dalej…

Czy tego chcemy, czy też nie zna­jo­mo­ści rzą­dzą świa­tem, a zatem wyko­rzy­staj każdą oka­zję, by poznać war­to­ściową osobę! Choć może ina­czej- pozna­waj, ale i troszcz się o tę zna­jo­mość, bo nie ma nic gor­szego, niż przy­po­mi­na­nie sobie o ludziach dopiero w momen­cie, gdy ich potrze­bu­jemy.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci