Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Sekundniki czy czujniki ruchu?

jakub.brandt

sekundniki, czujniki ruchu, Logistyka.blox.pl

Z defi­ni­cji zarówno sekund­niki, jak i czuj­niki ruchu mon­to­wane przy sygna­li­za­cji świetl­nej mają za zada­nie upłyn­nić ruch na skrzy­żo­wa­niach. O ile sys­tem wykry­wa­nia pojazdu i, w miarę moż­li­wo­ści, szybka zmiana sygnału z czer­wo­nego na zie­lony jest pew­nego rodzaju stan­dar­dem wyko­rzy­sty­wa­nym nawet w małych miej­sco­wo­ściach, o tyle, jeśli cho­dzi o sekund­niki, są one nie­stety jesz­cze rzad­ko­ścią nawet w dużych mia­stach. Arty­kuł, który poja­wił się na blogu kilka dni temu cie­szył się dużą popu­lar­no­ścią dla­tego chciał­bym nawią­zać do niego ponow­nie, tym razem porów­nu­jąc te dwa sys­temy na naszych dro­gach.

1. Timery są droż­sze- Koszt mon­tażu i trzy­let­niego ser­wi­so­wa­nia jed­nego sekund­nika wynosi ok. 2,5 tys. zło­tych. Cena mon­tażu czuj­nika wykry­wa­ją­cego zbli­ża­jący się do skrzy­żo­wa­nia pojazd jest nieco niż­szy i być może to jest główną przy­czyną zwięk­szo­nej popu­lar­no­ści czuj­ni­ków nad sekund­nikami.

2. Mon­taż sekund­ni­ków ozna­cza demon­taż czuj­ni­ków- Sekund­niki nie mają moż­li­wo­ści współ­pra­co­wa­nia z czuj­nikami ruchu, a zatem jeśli w mie­ście od kilku lat działa czuj­nik wykry­wa­jący ruch samo­chodu, który przy braku ruchu na innym pasie, powo­duje zmianę sygnału czer­wo­nego na zie­lony, a mia­sto chcia­łoby zastą­pić ten sys­tem nieco nowo­cze­śniej­szymi sekund­nikami, zmu­szone będzie do demon­tażu uprzed­nio dzia­ła­ją­cych czuj­ni­ków, co czę­sto jest argu­men­tem decy­du­ją­cym o pozo­sta­niu przy dotych­cza­so­wych czuj­nikach ruchu.

3. Z sekund­ni­ków też trzeba umieć korzy­stać– Nie ma wąt­pli­wo­ści, że nie dla każ­dego kie­rowcy zasto­so­wa­nie sekund­ni­ków to oczy­wi­sta oczy­wi­stość. Zda­rzą się osoby, które przez pewien czas nie będą potra­fiły wykorzy­stać ogrom­nych zalet time­rów, dla­tego to rów­nież jest rola wszel­kiego rodzaju mediów, by nagło­śnić ich zasto­so­wa­nie i nauczyć kie­row­ców korzy­sta­nia z tego udo­god­nie­nia. Sekund­niki pozwa­lają w płynny spo­sób ruszyć z miej­sca nie­mal natych­miast po zapa­le­niu się sygnału zie­lo­nego, ale rów­nież poma­gają w dosto­so­wa­niu opty­mal­nej pręd­ko­ści pod­czas zbli­ża­nia się do skrzy­żo­wa­nia, gdyż już z daleka widać, ile czasu pozo­stało do zapa­le­nia się sygnału czer­wo­nego.

4. Opty­malne roz­wią­za­nie to podział pół na pół– Wydaje się, że naj­lep­szym roz­wią­za­niem dla miast chcą­cych iść z duchem czasu i upłyn­nić ruch na swoim tery­to­rium jest mon­taż sekund­ni­ków na dużych skrzy­żo­wa­niach, gdzie w godzi­nach szczytu prze­jeż­dżają tysiące samo­cho­dów, a tym samym każde udo­god­nie­nie jest na wagę złota, nato­miast na małych skrzy­żo­wa­niach, czy na małych przej­ściach dla pie­szych, wystar­czy­łyby sygna­li­za­tory z czuj­nikami ruchu, tak by w momen­cie gdy przed przej­ściem nie ocze­kuje pie­szy, kie­row­com już z odle­gło­ści kil­ku­na­stu metrów zapa­lił się sygnał zie­lony pozwa­lający na prze­jazd przez pasy, czy mało ruchliwe skrzy­żo­wa­nie.

Jak więc widzi­cie zarówno sekund­niki, jak i czuj­niki ruchu mogą ze sobą współ­pra­co­wać w dużych mia­stach. Wystar­czy tro­chę chęci, obser­wa­cji, być może opi­nii kie­row­ców oraz pie­szych i nawet mia­steczko liczące kilka tysięcy miesz­kań­ców może się stać miej­sco­wo­ścią, jak przy­stało na XXI wiek.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (4)

Dodaj komentarz
 • Gość: [Społ.EkoRzecznik] *.dynamic.chello.pl

  Nieprawda, że nie ma możliwości współpracy liczników w czujnikami ruchu. Po prostu sygnał z czujników musi być inaczej wykorzystany w algorytmie, tzn zamiast nagłego zmieniania czasów tych faz, które trwają modyfikacja czasu tych faz, które dopiero nadejdą. Nie byłoby więc nagłej zmiany "bo właśnie nadjechał jakiś pojazd" lecz statystyczna analiza natężeń w ostatnim czasokresie i na tej podstawie dostosowywanie proporcji czasów.

 • Gość: [taniarachunkowosc.pl] *.internetdsl.tpnet.pl

  Również się nie zgodzę, że są rzadkością. Np. w Szczecinie są na prawie każdym skrzyżowaniu. W Warszawie też są coraz popularniejsze.

 • Gość: [eRachuba] *.internetdsl.tpnet.pl

  W niektórych większych miastach faktycznie można je spotkać, jednak nie we wszystkich. Niekoniecznie jednak spełniają swoją rolę - owszem, widać doskonale ile pozostało kierowcom czasu, jednak niektórzy i tak nie zwracają na ten czas uwagi.

 • Gość: [Ryszard Kownacki] *.dynamic.chello.pl

  nie spełniają swej roli bo po primo są za małe ( powinny być czytelne z kilkuset metrów bo wtedy należy podejmować decyzje o szybkości ) ...no i paliwo jest wciąż za tanie więc motywacja za słaba

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci