Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Sekundniki znikną ze skrzyżowań?

jakub.brandt

Sekundniki, Logistyka.blox.pl

Nie zdą­żyły jesz­cze na dobre opa­no­wać więk­szo­ści pol­skich miast, a już sły­chać o chęci ich likwi­da­cji. Mowa oczy­wi­ście o sekund­ni­kach mają­cych upłyn­nić ruch na naj­więk­szych skrzy­żo­wa­niach dużych miast. Dla­czego Mini­ster­stwo Infra­struk­tury chce się pozbyć tego nowa­tor­skiego roz­wią­za­nia?

Według przed­sta­wi­cieli Mini­ster­stwa Infra­struk­tury licz­niki na dużych skrzy­żo­wa­niach wcale nie mają wpływu na podnie­sie­nie bez­pie­czeń­stwa kie­row­ców oraz pie­szych. Poza tym, jak twier­dzi rzecz­nik, do tej pory sekund­niki były mon­to­wane nie­le­gal­nie, gdyż w obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach nie ma ani słowa o tego typu wyna­laz­kach na pol­skich dro­gach.

Mimo nie­ja­snej sytu­acji sekund­ni­ków do Mini­ster­stwa Infra­struk­tury napły­wają kolejne wnio­ski z miast, które są mocno zain­te­re­so­wane wpro­wa­dze­niem tego typu udo­god­nień na swoim obsza­rze i wydaje się, że jeśli popyt na timery będzie na­dal rósł, prawo zosta­nie szybko dosto­so­wane do potrzeb przed­sta­wi­cieli miast.

O takich inte­li­gent­nych świa­tłach wspo­mi­na­łem Wam już wcze­śniej. Ich idea polega na tym, że w momen­cie gdy sto­imy na świe­tle czer­wo­nym, sekund­nik odli­cza czas, który pozo­stał do zapa­le­nia świa­tła zie­lo­nego, aby­śmy mogli zawczasu przy­go­to­wać się do rusze­nia, a dzięki temu byśmy jak naj­mniej czasu mar­no­wali na wrzu­ce­nie 1. biegu i płynne rusze­nie. Z dru­giej strony, gdy zapa­lone jest świa­tło zie­lone, sekund­nik rów­nież odli­cza czas, tym razem do zapa­le­nia się świa­tła czer­wo­nego, byśmy dojeż­dża­jąc do skrzy­żo­wa­nia mieli świa­do­mość, czy zdą­żymy jesz­cze prze­je­chać w tej sekwen­cji świa­teł, czy jed­nak należy już roz­po­czy­nać hamo­wa­nie.

Moim zda­niem cza­so­mie­rze mon­to­wane w świa­tłach sygna­li­za­cji świetl­nej to ogromne uła­twie­nie, które nie tyle wpływa na poprawę bez­pie­czeń­stwa na skrzy­żo­wa­niach (choć to oczy­wi­ście też, bo uni­kamy gwał­tow­nego hamo­wa­nia tuż po zapa­le­niu się sygnału żół­tego), ale potrafi w zna­ko­mity spo­sób upłyn­nić ruch, zwłasz­cza w momen­cie rusza­nia spod skrzy­żo­wa­nia.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (8)

Dodaj komentarz
 • Gość: [rezun-one] *.dynamic.mm.pl

  Nie dziwcie się ludziom z ministerstwa, tam niewielu potrafi zliczyć do trzech.
  Dobra zmiana.

 • geminix

  "twierdzi rzecznik, do tej pory sekundniki były montowane nielegalnie, gdyż w obowiązujących przepisach nie ma ani słowa o tego typu wynalazkach na polskich drogach"

  Drogi panie (niedo)rzeczniku. Jeśli w przepisach nie ma o czymś słowa to JEST jak najbardziej LEGALNE. Ale do tego trzeba skończyć co najmniej szkołę średnią a nie tylko kursy wchodzenia w dupę prezesa.

 • Gość: [mrocznysedes] *.static.ip.netia.com.pl

  Co tam sekundniki. Może najpierw niech ekipa od ustawiania świateł zrobi coś z regulacją tych na przejściach dla pieszych. Bo na razie w wielu miejscach jest tak, że po tym jak dla kierowców zrobi się czerwone to dla pieszych jest zielone. Czyli tak jak powinno być. Ale później jak dla pieszych z zielonego światełko zmienia się na czerwone to dla kierowców światełko z czerwonego na zielone się nie zmienia. Kierowcy muszą sobie jeszcze co najmniej parę sekund, czasem tak do dziesięciu, poczekać aż pokaże im się zielona lampka pozwalająca jechać. Nie wiem po co. ;-)

 • Gość: [blablabla] *.zdiz.gda.pl

  O ile czas do wyświetlenia sygnału zielonego ma sens, bo dzięki temu kierowca może przygotować się do ruszenia, to sygnalizator wyświetlający czas do zakończenia wyświetlania sygnału zielonego wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prosty przykład. Jedziemy ulicą i widzimy, że pozostało nam 5 sekund do zapalenia się czerwonego. Co robimy? Nie, nie hamujemy tylko przyspieszamy bo mamy jeszcze 5 sekund to jadąc 50 nie zdążymy, ale 80 już tak. Płynnie jest? No pewnie, że jest, ale czy bezpiecznie? Przecież zbliżając się do skrzyżowania mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność a to nijak się ma do jazdy z prędkością dopuszczalną dla danego odcinka. Także uważam, że TAK - dla odlicznika do sygnału zielonego (zarówno dla pojazdów jak i pieszych), NIE dla odlicznika do sygnału czerwonego (zresztą badania dotyczące tego zagadnienia były już robione)

 • Gość: [kielbasa] *.vlan412.corcoran.lubman.net.pl

  Sekundniki to przeżytek stosowane w sygnalizacji stałoczasowych, a jak wiemy wprowadzają wszędzie inteligentną sygn. akomodacyjną - czyli zmiennoczasową, zależna od natężenia ruchu i wtedy taki sekundnik jest przydatny jak rybie ręcznik.
  Z tego co wiem tam gdzie zastosowano takie sekundniki wycofywano się z tego bardzo szybko bo kierowcy zachowywali się jak na rajdach samochodowych - ostry start, ktoś wpadł na pomysł aby wygaszać je na 3 sek przed zmianą świateł lecz wtedy traci to sens. Dla wszystkich co mają dylemat przed wjazdem na skrzyżowanie można popatrzeć na równoległe przejście dla pieszych tam zawsze parę sek wcześniej zmienia się na puls i czerwone światło.

 • Gość: [Victor Van Dort] *.dynamic.chello.pl

  Zdecydowanie sekundniki powinny być powszechne bo ilość czasu który marnuje się w korkach spowodowanych roztargnionymi kierowcami jest masakryczna, płynność nie prędkość, płynność ruchu to jest sedno jeśli ruch jest płynny wszyscy jadą i tak ma być. Demontaż sekundników to debilizm!!!

 • Gość: [goblinn] *.dynamic.chello.pl

  Nie wszystko musi służyć podnoszeniu bezpieczeństwa!!! Sekundniki są dla wygody kierowców i dla oszczędności paliwa.

 • Gość: [do blablabla] *.dynamic.chello.pl

  To już Twoja indywidualna sprawa, że jak widzisz że zostało 5 sekund zielonego, a Ty jesteś daleko to dociskasz pedał gazu (zamiast wrzucić na luz i spokojnie dotoczyć się do skrzyżowania). Nie karajmy większości kierowców za to, że niektórzy są debilami. Debile i tak nigdy nie ogarną jak poprawnie korzystać z takich udogodnień jak sekundniki. Debile i tak nie będą jeździć zgodnie z przepisami. Wszystkie znaki drogowe (i sekundniki) są dla NORMALNEJ WIĘKSZOŚCI, a nie dla ynteligentów, którzy zawsze i wszędzie będą chcieli "przechytrzyć system"

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci