Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Współpraca firm logistycznych

jakub.brandt

współpraca firm logistycznych

Ist­nieje wiele spo­so­bów na zre­du­ko­wa­nie kosz­tów w przed­się­bior­stwie oraz na podwyż­sze­nie jako­ści usług wyko­ny­wa­nych na rzecz klienta. Jed­nym z nich jest nawią­zy­wa­nie współ­pracy z fir­mami dzia­ła­ją­cymi w bli­skim kon­tak­cie z naszym ryn­kiem zbytu. Odda­wa­nie czę­ści zadań w out­so­ur­cing pozwala w głów­nej mie­rze na zatrud­nie­nie mniej­szej liczby pra­cow­ni­ków oraz skon­cen­tro­wa­nie się na ostat­nio zanie­dby­wa­nych dzia­łach zakładu.

W fir­mach logi­stycz­nych coraz popu­lar­niej­sze staje się korzy­sta­nie z zewnętrz­nych zaso­bów ludz­kich. Docho­dzi wów­czas do sytu­acji, gdy przed­się­bior­stwo pro­duk­cyjne ma wszel­kie pół­pro­dukty, ale para­dok­sal­nie, nie podej­muje się wypro­du­ko­wa­nia towaru final­nego, tylko zleca jego mon­taż kon­tra­hen­towi. Jest to ogromne odcią­że­nie dla budżetu przed­się­bior­stwa, gdyż nie ponosi już ono kosz­tów zakupu i utrzy­ma­nia maszyn (war­tych kil­ka­dzie­siąt, czy nawet kil­ka­set tysięcy zło­tych) oraz kosz­tów pra­cow­ni­czych. Rów­nież odpo­wie­dzial­ność za towar jest nieco mniej­sza, bo prze­cież na jakiś czas powie­rzamy go cał­kiem innemu przed­się­bior­stwu.

Nie tylko pro­duk­cja, ale rów­nież trans­port jest jed­nym z droż­szych pro­ce­sów przed­się­bior­stwa. Jeśli nawią­żemy współ­pracę z zaufaną firmą trans­portową, możemy cał­ko­wi­cie zre­zy­gno­wać z zakupu cią­gni­ków sio­dło­wych oraz zatrud­nie­nia kie­row­ców, gdyż od teraz to zada­niem prze­woź­nika jest zapew­nie­nie towa­rowi opty­mal­nych warun­ków prze­wozu oraz pono­sze­nie wszel­kich opłat eks­plo­ata­cji pojazdu, a także kosz­tów nie­prze­wi­dy­wal­nych, jak man­daty.

Żyjemy w cza­sach, gdzie odpo­wied­nią pre­zen­ta­cję towaru, jego reklamę i markę sta­wiamy dużo wyżej niż cenę. Pew­nie dla­tego przed­się­bior­stwa mar­ke­tin­gowe cie­szą się rosnącą popu­lar­no­ścią nawet wśród małych firm pro­duk­cyj­nych. Wize­ru­nek i roz­po­zna­wal­ność pro­duktu czę­sto warun­kują suk­ces lub porażkę na rynku. Dobrze roze­grany mar­ke­ting wyko­nany przez spe­cja­li­stów w tej dzie­dzi­nie potrafi zde­cy­do­wa­nie podnieść wyniki sprze­daży pro­duktu.

Jeśli mowa o współ­pracy przed­się­biorstw, nie można pomi­nąć tutaj cen­trum dys­try­bu­cji. Jego wkład w logi­styczną obsługę klienta już od wielu lat jest nie­oce­niony. W momen­cie, gdy firma decy­duje się na współ­pracę z cen­trum dys­try­bu­cji, najczę­ściej łączy siły także z firmą kurier­ską, która zamó­wione towary będzie na bie­żąco dostar­czać do kon­kret­nego punktu odbioru. Główną zaletą korzy­sta­nia z usług cen­trum dys­try­bu­cji jest fakt, że nie musimy budo­wać ogrom­nego maga­zynu na sprze­da­wane przez nas towary, gdyż wszyst­kie pro­dukty są skła­do­wane w maga­zy­nach firmy zewnętrz­nej i stam­tąd wysy­łane do klienta. Z tego miej­sca wysyłki są reali­zo­wane dużo szyb­ciej za sprawą roz­bu­do­wa­nej infra­struk­tury i wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków.

Trzeba jed­nak pamię­tać, że wszystko (rów­nież out­so­ur­cing) ma swoje gra­nice. Nie można we wszyst­kim pole­gać na swo­ich kon­tra­hen­tach, gdyż wów­czas wystar­czy, że tylko jedno ogniwo nie wyrobi się z powie­rzo­nym zada­niem i cały pro­ces dys­try­bu­cji towa­rów się wydłuża. Nic nie zastąpi naszych wła­snych zaso­bów, gdyż nawet w oszczęd­no­ściach trzeba zna­leźć gra­nice.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci