Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Dobra prezentacja to podstawa na zajęciach!

jakub.brandt

prezentacja, prezentacja szkolna, prezentacje logistyczne, logistyka.blox.pl

Dobrze przy­go­to­wane pomoce dydak­tyczne to skarb dla każ­dego nauczy­ciela przedmio­tów zawo­do­wych. Dla­czego pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dialne powinny być pod­sta­wo­wym wypo­sa­że­niem szkół?

1. Ludzie są wzro­kow­cami- Ucz­nio­wie znacz­nie szyb­ciej oraz na dłu­żej przy­swa­jają wie­dzę, która zosta­nie w jasny i czy­telny spo­sób zobra­zo­wana.

2. Pre­zen­ta­cje są atrak­cyjne- Zde­cy­do­wa­nie przy­jem­niej cho­dzi się na zaję­cia, na któ­rych zamiast nud­nego dyk­to­wa­nia nota­tek, które uczniom nic nie mówią, korzy­sta się z dobrze przy­go­to­wa­nych pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych, dzięki któ­rym wszystko sta­nie się zro­zu­miałe. Dodat­kowo można w nich umiesz­czać cie­kawe filmy edu­ka­cyjne.

3. Mobil­ność– Przed egza­mi­nem zawo­do­wym znacz­nie łatwiej­sze jest prze­sła­nie uczniom pre­zen­ta­cji do powtó­rek, niż prze­glą­da­nie nota­tek, w któ­rych nie zawsze zdą­ży­li­śmy wszystko zapi­sać.

4. Pre­zen­ta­cje mogą być na bie­żąco aktu­ali­zo­wane- Raz wyko­nana pre­zen­ta­cja może być na bie­żąco aktu­ali­zo­wana, a zatem by prze­ka­zać uczniom aktu­al­niej­sze infor­ma­cje, nie trzeba kupo­wać ksią­żek dla całej klasy, tylko uzu­peł­nić pre­zen­ta­cję naj­now­szymi danymi.

Te cztery punkty jasno poka­zują, jak ważna dla dobrego przy­go­to­wa­nia uczniów jest pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dialna. Ze swo­jej strony ofe­ruję kom­plek­sowe two­rze­nie takich pre­zen­ta­cji szko­le­nio­wych.

Kontakt: Logistyka.blox@onet.pl.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci