Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Honda opracowuje zautomatyzowany samochód

jakub.brandt

honda, automatyczny samochód, logistyka.blox.pl

W pełni zauto­ma­ty­zo­wane samo­chody na naszych dro­gach? Ten sce­na­riusz może się ziścić już w naj­bliż­szej przy­szło­ści, ponie­waż Honda jest kolejną marką, która opra­co­wuje sys­tem pozwa­la­jący na poru­sza­nie się samo­cho­dem w ruchu miej­skim bez kie­rowcy.

Zamon­to­wane na dachu samo­chodu kamery oraz czuj­niki potra­fią już roz­po­zna­wać inne samo­chody, ludzi zbli­ża­ją­cych się na przy­kład do przej­ścia dla pie­szych, znaki czy sygna­li­za­cję świetlną. Trwa­jące w Kali­for­nii testy potwier­dziły, że jeste­śmy coraz bliżsi wypusz­cze­nia do seryj­nej pro­duk­cji samo­chodu, który będzie potra­fił samo­dziel­nie poko­nać nawet bar­dzo duże odle­gło­ści.

Jak na razie Honda zakłada, że wypo­sa­żone w ten sys­tem zostaną tylko dwa modele- Accord oraz Civic. Wcze­śniej tego typu roz­wią­za­nie było testo­wane choćby w samo­cho­dzie prze­mie­rza­ją­cym cały świat, by wyko­nać zdję­cia z każ­dego zakątka na Ziemi dla firmy Google- w Toy­ocie Prius.

Sza­cuje się, że realny ter­min poja­wie­nia się w pełni zauto­ma­ty­zo­wa­nych samo­cho­dów w ruchu miej­skim to 2020 rok.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci