Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Jak zachęcać do czytania?

jakub.brandt

książka, język polski, logistyka.blox.pl, lektura

Dziś krótko, zwięźle i na temat. Sza­cu­nek dla tych z Was, któ­rzy prze­czy­tali wszyst­kie szkolne lek­tury począw­szy od cza­sów pod­sta­wówki aż do liceum, czy tech­ni­kum. Nie­stety w moim przy­padku wyglą­dało to tak, że jeśli książka nudziła mnie od jej pierw­szych stron, zabie­ra­łem się za stresz­cze­nie.

Nie zro­zum­cie mnie źle, ja uwiel­biam czy­tać książki, ale jed­nak lek­tury szkolne typu „Krzy­żacy”, czy „Dziady” nie mogę zali­czyć do naj­bar­dziej poszu­ki­wa­nych przeze mnie pozy­cji. Co zatem zro­bić, aby mło­dzież w wieku gim­na­zjal­nym chęt­niej się­gała po książki?

Spo­sób jest pro­sty- niech uczeń czyta książki, które mu się podo­bają! Zamiast robić kart­kówkę ze zna­jo­mo­ści „Potopu”, czy „Wesela” dajmy uczniowi tro­chę swo­body i niech w ciągu 2 tygo­dni prze­czyta książkę, która naprawdę mu się podoba i w któ­rej może poznać ważne dla sie­bie rze­czy. Dla jed­nego będzie to bio­gra­fia spor­towca, dla innego książka bizne­sowa, dla jesz­cze innego porad­nik dla pro­gra­mi­sty kom­pu­te­ro­wego. Cho­dzi o to, by ucznio­wie zro­zu­mieli, że w książ­kach kryje się mnó­stwo wie­dzy, jed­nak to po jaką wie­dzę się­gną niech będzie ich wła­snym wybo­rem!

Po co gnę­bić uczniów przy­go­dami Iza­beli Łęc­kiej, po prze­czytaniu któ­rych nic w ich życiu się nie zmieni, jeśli można zmie­nić nieco formę pro­wa­dze­nia języka pol­skiego i pozwo­lić uczniom napi­sać wypra­co­wa­nie na ocenę doty­czące nie jakichś nud­nych lek­tur, a książki, którą czy­tali z naj­więk­szą pasją w oczach!

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci