Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Japonia opracowuje nowatorskie parkingi

jakub.brandt

parking, nowoczesny parking, automatyczny parking samochodowy, logistyka.blox.pl

Jesz­cze w tym roku w Japo­nii ruszą testy cał­ko­wi­cie zauto­ma­ty­zo­wa­nego par­kingu pod­ziem­nego! Kon­struk­to­rzy z tego kraju opra­co­wali pro­jekt, dzięki któ­remu szu­ka­nie miej­sca par­kin­go­wego w dużych cen­trach han­dlo­wych przej­dzie do histo­rii.

System jest genialny w swo­jej pro­sto­cie- przy­jeż­dża­jąc do gale­rii han­dlo­wej zosta­wiamy samo­chód na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym miej­scu, jed­no­cze­śnie pobie­ra­jąc bilet z kodem kre­sko­wym, i idziemy na zakupy, a po chwili pod nasze auto pod­jeż­dża plat­forma, która zabiera je na naj­bliż­sze wolne miej­sce par­kin­gowe. Po zaku­pach, oraz po zeska­no­wa­niu kodu na naszym bile­ciku, samo­chód zosta­nie dostar­czony do miej­sca, w któ­rym go zosta­wi­li­śmy.

System jest o tyle dobry, że nie tylko oszczę­dzamy czas potrzebny do zapar­ko­wa­nia pojazdu, ale dodat­kowo możemy się poże­gnać z róż­nego rodzaju koli­zjami par­kin­go­wymi.

Plat­formy po par­kingu poru­szać się będą za pomocą magne­sów zato­pio­nych w posadzce, a testy całego sys­temu ruszą jesz­cze tej jesieni w jed­nej z japoń­skich gale­rii han­dlo­wych.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci