Menu

Logistyka | Biznes | Edukacja

Konwencja TIR, ATP i AETR

jakub.brandt

TIR, AETR, Logistyka.blox.pl

Pod­cho­dząc do egza­minu zawo­do­wego kwa­li­fi­ka­cji A. 31 warto powtó­rzyć sobie kilka kon­wen­cji wystę­pu­ją­cych w trans­por­cie dro­go­wym. Oto trzy naj­bar­dziej pod­sta­wowe oraz naj­czę­ściej powta­rza­jące się.

1. TIR- Mię­dzy­na­ro­dowa kon­wen­cja doty­cząca prze­wozu towa­rów samo­cho­dami cię­ża­ro­wymi w trans­por­cie mię­dzy­na­ro­do­wym, pozwa­la­jąca upro­ścić pro­ce­dury na przej­ściach gra­nicz­nych i w urzę­dach cel­nych. Na mocy tej kon­wen­cji cią­gnik sio­dłowy prze­cho­dzi kon­trole celną tylko w kraju nada­nia oraz w kraju prze­zna­cze­nia.

2. ATP- Mię­dzy­na­ro­dowa umowa doty­cząca prze­wozu arty­ku­łów spo­żyw­czych oraz szybko psu­ją­cych się. Okre­śla mię­dzy innymi tem­pe­ra­turę, w jakiej należy prze­wo­zić kon­kretny towar oraz wypo­sa­że­nie środka trans­portu.

3. AETR- Euro­pej­ska umowa doty­cząca pracy załóg pojaz­dów, które wyko­nują mię­dzynarodowe prze­wozy dro­gowe. Kon­wen­cja ta ustala prze­pisy zwią­zane z cza­sem pracy kie­rowcy.

© 2016, Jakub Brandt- Logistyka.blox.pl

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • zeverltis

    No właśnie przyda się ta wiedza bardzo dobrze że w końcu ktoś zdefiniował te skróty i mówi o swoim blogu jak dla laików takich jak ja. Pozdrawiam

© Logistyka | Biznes | Edukacja
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci